Skip to content
Мр Зоран Николић

Редовни професор

Зоран Николић (Београд, 1976), након краћег рада у основној, нижој и средњој музичкој школи, започео је свој универзитетски ангажман на ФМУ у Београду, гдје је и дипломирао (Методика солфеђа, З. Васиљевић), а затим и наставио постдипломске студије (Методика наставе теоријских предмета, М. Живковић; Хармонија, М. Заткалик, Б. Лука).

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Музичка теорија, стручно-умјетничке дисциплине

На Академији умјетности запослен је од њеног оснивања (в. а. Солфеђо, З. Васиљевић; Хармонија, К. Бабић) и ту је стекао звање редовног професора на Катедри за теоријске предмете 2020. године. Из широког домена стручно-умјетничке дјелатности коју обавља може се издвојити израда уџбеника за основне и средње музичке школе, објављивање научних радова и монографија, уредништва и рецензија, многобројних аранжмана и оркестрација, транскрипција, дириговања и корепетиције, снимања, музичке продукције и израде музичког  софтвера. Треба такође поменути менторство и чланство у комисијама на I и II циклусу студија, затим чланство у бројним стручним комисијама и жиријима, стручним организацијама и удружењима, као и награде за стручно-умјетничка постигнућа (између осталог Повеља Константин Бабић). Из свега наведеног може се закључити да професор Николић - користећи своје богато искуство у педагошком, умјетничком и научном раду - веома успјешно спаја практичне и теоријске аспекте наставног процеса дајући му често и иновативну димензију, високу професионалност и квалитет, што су студенти препознали и адекватно вредновали у анкетама.