На пријемном испиту се полаже:

СМЈЕР КОМПОЗИЦИЈА

Главни предмет (приложена 1 композиција за клавир и 2 по слободном избору), Солфеђо,  Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

 

СМЈЕР ДИРИГОВАЊЕ

Главни предмет (дириговање једне хорске композиције, дириговање првог става симфоније, дириговање a prima vista примјера из литературе аутора разних епоха, познавање литературе), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299
или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

 

СМЈЕР МУЗИКОЛОГИЈА И ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Главни предмет (пет прочитаних радова из области етномузикологије, разговор у вези с прочитаним радовима - радови ће бити доступни кандидатима крајем мјесеца маја), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 -
избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

СМЈЕР МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА

Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција
по слободном избору), Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

 

СМЈЕР КЛАВИР И ГИТАРА

Клавир

Главни предмет:
- полифона композиција или Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира Ј.С.Баха
- Сонатни циклус – цијела соната (на пријемном испиту ће кандидат извлачити који ће став свирати)
- виртуозна етида (Шопен, Лист, Рахмањинов, Дебиси, Скрјабин и друге виртуозне етиде)

- комад по слободном избору

- задана композиција, В. Мокрањац, Игре IV, преузмите овде

Солфеђо.

Гитара

Главни предмет (двије етиде: једна од њих аутор Х. В. Лобос, Ј. С. Бах: три става свите или фуга или Чакона, један став сонате, сонатни облик, комад по избору – комплетан програм напамет),

Солфеђо.

    

СМЈЕР СОЛО ПЈЕВАЊЕ

Главни предмет (композиција „старог мајстора“, ораторијумска арија, - соло пјесма XIX вијека, соло пјесма XX вијека, композиција „домаћег аутора“,
оперска арија), Солфеђо, Клавир (Етида - Черни оп. 299 или оп. 740 - избор; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор;
Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору).
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјентости, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, имају право на сарадњу са умјетничким сарадником Академије умјетности под условом да се нотни материјал обезбиједи
најмање 20 дана прије пријемног испита и имају право на двије пробе.

    

СМЈЕР ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Флаута


Главни предмет (цијели концерт, виртуозни комад и етида.), Виртуозни комад или концерт се свира напамет. Солфеђо.

Кларинет


Главни предмет (први став концерта – напамет, комад по избору – напамет, концертна етида – напамет), Солфеђо.

Тромбон


Главни предмет (концерт, једно виртуозно дјело, једна етида или комад), Солфеђо.

Oбоа


Главни предмет – цијели концерт, виртуозни комад и етида. Концерт се изводи напамет. Солфеђо

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјентости, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, имају право на сарадњу са умјетничким сарадником Академије умјетности под условом да се нотни материјал обезбиједи
најмање 20 дана прије пријемног испита и имају право на двије пробе.

 

СМЈЕР ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Виолина


Главни предмет (први став концерта или други и трећи заједно, Ј. С. Бах: соло партита (соната) два става, концертна етида или каприс), Солфеђо.

Виола


Главни предмет (први став концерта или други и трећи заједно, Ј.С. Бах: свите за чело или сонате и партите за соло виолину (два става), концертна етида или каприс), Солфеђо.

Виолончело

Главни предмет (један став барокне свите, један став концерта, етида или каприс), Солфеђо .

Контрабас

Главни предмет (један став барокне свите, један став концерта, етида или каприс), Солфеђо.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјентости, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, имају право на сарадњу са умјетничким сарадником Академије умјетности под условом да се нотни материјал обезбиједи
најмање 20 дана прије пријемног испита и имају право на двије пробе.

 

Захтјеви из солфеђа за све смјерове:
Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова),
Примјер за пјевање а prima vista (алтерације и модулације),
Примјер за ритмичко читање (парлато) а prima vista,
Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана).