Simpozijum glazbenih pedagoga u Puli

Na Petom međunarodnom simpozijumu glazbenih pedagoga održanom u periodu od 18.-20. maja u organizaciji Muzičke akademije u Puli, prof. mr Saša Pavlović uspešno je prezentovao svoj naučni rad. U okviru teme naučnog skupa Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti, Pavlovićev rad „Kritički prikaz (ne)usklađenosti nastavnih planova i programa predmeta solfeđo i vokalno instrumentalnih predmeta“ izazvao je veliku pažnju učesnika i diskusiju o sličnoj situaciji u ovoj oblasti koja je prisutna u celom regionu. S obzirom na to da su nastavni sadržaji i načini njihove organizacije i realizacije velikim delom definisani školskim dokumentima, u potrazi za rešenjima u prevazilaženju neusklađenosti između nastave solfeđa, i vokalne i instrumentalne nastave, kao polaznu tačku, Pavlović je izabrao aktuelne i reformisane kurikulume u Republici Srpskoj. U radu je je korišćena komparativna metoda, metoda teorijske analize i analize sadržaja. Izvršena analiza ruzultirala je nizom zaključaka i predloga koji bi mogli da utiču na podizanje stepena korelacije između navadenih predmeta, na poboljšanje procesa muzičkog opismenjavanja, te na kvalitet procesa formiranja profesionalnog izvođača umetničke muzike.

Pristupno predavanje Tanje Šljivar

Dana 25.05.2017. godine u 12.00 časova, kandidatkinja Tanja Šljivar održaće pristupno predavanje u učionici br. 7 u suterenu Akademije umjetnosti.

Odbrana završnog rada kandidatkinje Marine Želem

Zakazuje se odbrana završnog rada kandidatkinje Marine Želem, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Klavir i gitara, grupa za Klavir, pod nazivom: praktični dio „Klavirski resital: Bah – Engleska svita e-mol, Mocart: Klavirska sonata B-dur, Šopen: Skerco b-mol“ i teoretski dio „Uporedna interpretativna analiza tri stila: baroka, klasike i romantizma“, za srijedu 24.5.2017. godine sa početkom u 15:00 časova, na Akademji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Strana 1 od 46