U prilogu je,

Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani završnog rada na studijskom programu Muzička umjetnost na studiju prvog ciklusa.