Prijemni ispiti za upis na Master studije

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-894/15 od 06.05.2015. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj  2015/2016. godini,

r a s p i s u j e s e

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugoj ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata počinje 01.09.2015. a završava 25.09.2015. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 28.09. do 2.10.2015. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se do 16.10.2015. godine.

Raspored održavanja prijemnih ispita na Muzičkoj umjetnosti

Prijemni ispiti u trećem upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-894/15 od 06.05.2015. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2015/2016. godini,

r a s p i s u j e s e

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u trećem upisnom roku.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u trećem upisnom roku  počinje 21.9.2015. a završava 25.9.2015. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita traje od 28.9.2015. do 30.9.2015. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se   5.10.2015. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti u trećem upisnom roku se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija, Etnomuzikologija, Kompozicija, Dirigovanje, Gudački instrumenti (Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima slobodnih mjesta je ostalo na Pozorišnoj režiji (3 mjesta), Montaži (3) i Kameri (1).

Rezultati prijemnih ispita u drugom upisnom roku

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita za školsku 2015/16. godinu u drugom upisnom roku:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Gluma: - redovni studenti

- Pozorišna režija

- Montaža

- Kamera

LIKOVNE UMJETNOSTI:

- Grafika

- Slikarstvo

MUZIČKA UMJETNOST

- Muzička teorija i pedagogija

- Etnomuzikologija

- Gitara

- Solo pjevanje.

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na sva tri studijska programa u drugom upisnom roku od 31. avgusta do 4. septembra 2015. godine.

Prijemne ispite su sprovele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br.06-1/2.336/15. Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u drugom upisnom roku za školsku 2015/16. godinu.

Broj slobodnih mjesta za treći upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti  od 10.9. (četvrtak) do 18.9.2015. godine.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5h6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi).

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Strana 54 od 65