Predavanja Milča Georgievskog u Banjoj Luci

Gost Muzeja Republike Srpske u Banjaluci 15. i 16. decembra biće Milčo Georgievski, istoričar umjetnosti i savjetnik Muzeja ikona iz Ohrida. Ovaj istaknuti poznavalac zaštite ikona održaće dva predavanja, 15. decembra u 19 časova u Akademiji nauka i umjetnosti RS, a sutradan, 16. decembra u 12 časova predavanje u Muzeju RS u Banjaluci.

Predavanje na Akademiji nosi naziv "Muzej u Ohridu riznica vizantijske i postvizantijske umjetnosti". U Muzeju RS narednog dana, Milčo Georgievski će izlagati o načinu zaštite, rukovanja i transporta ovog nacionlanog blaga.

Оdbrana završnog rada kandidatkinje Ranke Peulić

Zakazuje se odbrana završnog rada kandidatkinje Ranke Peulić, na studijskom programu Likovne umjetnost, smjer Slikarstvo, pod nazivom: teorijski dio ”Stanje duha-uticaji na likovni izraz“, praktični dio izložba radova pod nazivom „Stanja“, za srijedu 21.12.2016. godine sa početkom u 12:00 časova, na Akademji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, učionica br. 7, suteren.

Komisija u sastavu:
1. Biljana Gavranović MA, red. prof. – predsjednik
2. mr Jelena Karišik, vanr. prof. – mentor
3. mr Leonila Marić, vanr. prof – član

Strana 54 od 90