PDP konferencija 2015

PDP http://pdp.rs/ je međunarodna konferencija na kojoj se održava serija predavanja renomiranih autora i stručnjaka iz različitih kreativnih oblasti. Cijeli program ove godine organizujemo na jedinstvenom prostoru grada sa predavanjima u Studentskom kulturnom centru Fabrika u Novom Sadu.

Konferencija je prethodnih godina bila posvećena štampi, dizajnu i fotografiji, odakle i potiče naziv PDP (Print, Design, Photography). Ove godine će se polje djlovanja proširiti i na druge kreativne
sfere, pa će događaj prerasti u „konferenciju kreativnih medija“ čime ćemo otvoriti mogućnost da se studenti i mladi kreativci edukuju i predstave u različitim poljima kreativnog rada. Pored predavanja u okviru manifestacije održavaju se radionice, izložbe, panel diskusije i druge aktivnosti. 
Posjeta konferenciji se ne naplaćuje, kao ni kotizacije za radionice i učešće u konkursima.

Više informacija https://www.facebook.com/pdp.novisad.

Prijemni ispiti u drugom upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1- 012-2-894/15 od 06.05.2015. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2015/2016. godini,

r a s p i s u j e s e

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u drugom upisnom roku.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku  počinje 24.8.2015. a završava 28.8.2015. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita traje od 31.8.2015. do 4.9.2015. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se  do 18.9.2015. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Likovne umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti u drugom upisnom roku se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija, Etnomuzikologija, Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Gitara, Gudački instrumenti (Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima slobodnih mjesta je ostalo na Glumi, Pozorišnoj režiji i Filmu i televiziji (Montaža i Kamera).

Na Likovnim umjetnostima slobodnih mjesta je ostalo na Slikarstvu i Grafici.

Nagradni konkurs "Voda i okoliš"

EU info centar u BiH u saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - studijski program Likovnih umjetnosti, raspisuju nagradni konkurs na temu "Voda i okoliš". Konkurs je organizovan u okviru projekta obilježavanja evropske godine za razvoj u saradnji sa likovnim/umjetničkim akademijama u BiH: Banja Luka, Sarajevo, Široki Brijeg i Trebinje, a pravo učešća imaju studenti svih godina i odsjeka navedenih akademija. Rok za predaju radova je 01.11.2015. godine.

Kontakt i dodatne informacije u prilogu: EU projekt AUBL

Rezultati prijemnih ispita u prvom upisnom roku

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita za školsku 2015/16. godinu u prvom upisnom roku:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Gluma: - redovni studenti

             - strani državljani

- Pozorišna režija

- Filmska i televizijska režija: - redovni studenti

                                     - vanredni studenti

                                     - strani državljani

- Montaža

- Kamera

LIKOVNE UMJETNOSTI:

- Grafika

- Slikarstvo

- Grafički dizajn

MUZIČKA UMJETNOST

- Muzička teorija i pedagogija

- Dirigovanje

- Etnomuzikologija

- Kompozicija

- Flauta

- Klarinet

- Gitara

- Klavir

- Viola

- Violina

- Solo pjevanje.

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na sva tri studijska programa u prvom upisnom roku od 29. juna do 3. jula 2015. godine.

Prijemne ispite su sprovele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br.06-1/2.336/15. Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u prvom upisnom roku za školsku 2015/16. godinu.

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 9.7.2015. do 15.7.2015. godine.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi).

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Drugi upisni rok će biti organizovan za studijske programe i smjerove koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata počinje 24.8.2015. a završava 28.8.2015. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 31.8. do 4.9.2015. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se od 14. do 18.9.2015. godine.

 

 

Strana 55 od 65