Prijemni ispiti u trećem upisnom roku za školsku 2016/17. godinu

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012- 2-1045/16 od 05.05.2016. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini i Odluke o izmjenama odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u trećem upisnom roku  počinje 19.9.2016. a završava 23.9.2016. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita počinje 26.9.2016. u 9 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 28.9.2016. godine do 14,00 časova,  a upis primljenih kandidata obaviće se 3.10.2016. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti, na prvom ciklusu studija, slobodnih mjesta je ostalo  na smjerovima Muzička teorija i pedagogija, Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Gitara, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta, Trombon i Oboa).

Na Dramskim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerove Dramaturgija, Animirani film i Produkcija.

Svečana promocija diplomiranih studenata

Obavještavaju se studenti da će se svečana promocija diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa studija kao i studenata postdiplomskog studija održati 15.09.2016. godine sa početkom u 12:00 časova u Kamernoj sali Akademije umjetnosti

Ovde preuzeti spisak diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa.

 

Rezultati prijemnog ispita u drugom upisnom roku 2016. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita za školsku 2016/17. godinu u drugom upisnom roku:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

Gluma 

-Gluma - strani državljani       

Dramaturgija

Produkcija - redovni

-Produkcija - vanredni

Animirani film

LIKOVNE UMJETNOSTI:

Grafički dizajn

MUZIČKA UMJETNOST

Muzička teorija i pedagogija

Etnomuzikologija

Solo pjevanje

-Gitara

Viola

Violina

- Kompozicija

LIKOVNE UMJETNOSTI -  drugi ciklus studija

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na javnim visokoškolskim ustanovama Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na sva tri studijska programa u drugom upisnom roku od 29. avgusta do 2. septembra 2016. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.291/16. Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u drugom upisnom roku za školsku 2016/17. godinu.

Broj slobodnih mjesta za treći upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 8.9.2016. do 16.9.2016. godine.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi).

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Strana 63 od 94