Svečana promocija diplomiranih studenata

Obavještavaju se studenti da će se svečana promocija diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa studija kao i studenata postdiplomskog studija održati 15.09.2016. godine sa početkom u 12:00 časova u Kamernoj sali Akademije umjetnosti

Ovde preuzeti spisak diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa.

 

Rezultati prijemnog ispita u drugom upisnom roku 2016. godine

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita za školsku 2016/17. godinu u drugom upisnom roku:

DRAMSKE UMJETNOSTI:

Gluma 

-Gluma - strani državljani       

Dramaturgija

Produkcija - redovni

-Produkcija - vanredni

Animirani film

LIKOVNE UMJETNOSTI:

Grafički dizajn

MUZIČKA UMJETNOST

Muzička teorija i pedagogija

Etnomuzikologija

Solo pjevanje

-Gitara

Viola

Violina

- Kompozicija

LIKOVNE UMJETNOSTI -  drugi ciklus studija

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na javnim visokoškolskim ustanovama Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na sva tri studijska programa u drugom upisnom roku od 29. avgusta do 2. septembra 2016. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.291/16. Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u drugom upisnom roku za školsku 2016/17. godinu.

Broj slobodnih mjesta za treći upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 8.9.2016. do 16.9.2016. godine.

Primljeni kandidati su obavezni doći lično na upis.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala (uplatnice se mogu dobiti u Studentskoj službi).

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

Gluma - raspored održavanja prijemnog ispita

STUDIJSKI PROGRAM: DRAMSKE UMJETNOSTI

RASPORED ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA OD 29. AVGUSTA DO 2. SEPTEMBRA 2016. GODINE

SMJER GLUMA

PONEDJELЈAK 29.08.2016.

09,00 - Kvalifikacioni ispit (Širi izbor)

14,00 - Rezultati prvog kruga (Uži izbor)

16,00 - 18,00 - Sastanak sa kandidatima koji su ušli u uži izbor i priprema - Željko Mitrović, vanredni prof.

18,00- 19,30 – Test kreativnosti (Pismeni rad)

UTORAK 30.08.2016.

9,00 - 10,30 Test ličnosti - dr Đorđe Čekrlija, docent

11,00 - 12,00 - Poligon - Sala DIF-a, dr Simo Vuković, redovni prof.

12,00 - 14,30 - Ocjena plesa, ritma, sluha i glasa, dr Snježana Bjelić, redovni prof. i Lidija Pajić, docent, MA

15,30 - 18,30 - Priprema iz glume

18, 45 - 19,30 -Test iz opšte kulture i oblasti glume, pozorišta, filma i televizije

SRIJEDA 31.08.2016.

9,00 - 10,45 - Projekcija filma

11,00 - 11,45 - Pismeni rad o odgledanom filmu

12,00- 13,30 - Scenski pokret -mr Renata Agostini, vanredni profesor

13,30- 14,30 - Scenski govor dr Radovan Knežević, redovni prof.

16,00 - 19,00 – Priprema iz glume

ČETVRTAK 01.09.2016.

9,00 - 10,00 – Sportske aktivnosti

10,00 - 12,30 - Priprema iz glume

12,30- 13,15 - Pismeni rad o „ Užem izboru“

15,00- 17,00 - Priprema iz glume Željko Mitrović, vanredni prof.

PETAK 02.09.2016.

9,00 - Z A V R Š N I   I S P I T

Prijemni ispiti u drugom upisnom roku za školsku 2016/17. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u drugom upisnom roku

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku  počinje 22.8.2016. a završava 26.8.2016. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita traje od 29.8.2016. do 2.09.2016. godine.

Objavljivanje rezultata konkursa je 5.9.2016. godine do 14,00 časova, a upis primljenih kandidata obaviće se do 16.9.2016. godine.

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Likovne umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti, na prvom ciklusu studija, se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija, Etnomuzikologija, Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Klavir i gitara, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta, Trombon, Oboa i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerove Gluma, Dramaturgija, Animirani film i Produkcija..

Na Likovnim umjetnostima, u drugom upisnom roku, se vrši upis studenata na smjer Grafički dizajn.

Strana 66 od 97