:

Студијски програми

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Студијски програм Ликовне умјетности

Бања Лука и Република Српска имају изузетну традицију ликовног стваралаштва. Поднебље у великој мјери одређује једног умјетника. Поријеклом са ових простора су Јован Бјелић, Стојан Ћелић, Сретен Стојановић, Недељко Гвозденовић, Бошко Карановић и многи други. Школовани на угледним академијама из ближег и даљег окружења дали су огроман допринос културној баштини нашег народа. Својим педагошким дјеловањем они су утемељивачи програма наставе на високошколској институцији на којој се школују ликовни умјетници - сликари и графичари. У основи, то су модели наставе по којима су конципирани програми школовања на академијама у ближем и даљем окружењу.

У наставни план и програм студијског програма Ликовне умјетности уткана су вишевјековна европска искуства у образовању ликовних умјетника. На почетку студија настава је конципирана на класичним методама изучавања ликовне умјетности. У завршним годинама студенти формирају сопствене савремене умјетничке изразе, класична знања преводе у савремен контекст. Студије другог циклуса у тежиште наставе постављају самосталан истраживачки рад и акумулирање теоријских и практичних сазнања о савременој умјетности.

Примарна сврха студијског програма Ликовне умјетности је школовање ликовних умјетника који ће својим умјетничким дјеловањем унаприједити ликовну сцену града, Републике и региона. Подстицање иницијативе за њихово умјетничко дјеловање је најважнији циљ, те развијање критичке свијести како према свом раду, тако и према појавама које чине савремену ликовну праксу. Умјетници који су школовање стекли на нашој Академији доприносе популаризацији позитивних умјетничких идеја и сазнања. Тиме се подиже квалитет културног живота града, Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Једна од сврха студијског програма Ликовне умјетности је и формирање научно умјетничког подмлатка који ће активно учествовати у обављању педагошке праксе у области ликовне културе. Наши дипломци би требало да буду укључени у све степене школовања у Републици Српској, од основне школе до универзитета.

Студијски програм Драмске умјетности

Оснивање студијског програма Драмске умјетности у оквиру Академије умјетности реализовано је Одлуком Народне скупштине Републике Српске. Академија је конципирана као образовна, умјетничка и научна институција модерног типа, заснована на спрези најновијих достигнућа савремене умјетничке и научне праксе и најбољим традицијама свјетске педагогије у области високошколског умјетничког образовања. Академија умјетности се убрзо развила у значајну институцију и једну од најуспјешнијих организационих јединица Универзитета у Бањој Луци.

Студијски програм Драмске умјетности има вишеструки значај и друштвену оправданост за своје постојање. Довољно је навести само историјски податак да на просторима Републике Српске никада није постојала образовна институција оваквог типа, а да је из ових крајева потекао велики број врхунских драмских умјетника, који су своје образовање стекли у другим срединама. Овоме у прилог иде и чињеница о осамдесет година постојања Народног позоришта Републике Српске, које тек последњих десет година (од када постоји Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци) добија школоване кадрове из своје средине. С друге стране, савремени медији, филм и телевизија су неизоставни друштвени чинилац који пресудно утиче на свеукупну друштвену слику, тако да ови кадрови су и у буквалном смислу насушна потреба. Студијски програм Драмске умјетности има задатак да образује све неопходне кадрове за ове умјетничке области и зато у себи садржи слиједеће смјерове:

1. Глума
2. Позоришна режија
3. Драматургија
4. Филмски и телевизијски смјер
- Филмска и телевизијска режија
- Монтажа
- Камера
5. Анимирани филм
6. Продукција

Студијски програм Музичка умјетност

Вишегодишња традиција развоја музичког школства, изузетно богата музичка стваралачка баштина, разуђен културни живот и критично нарасле кадровске потребе умјетничких институција Републике Српске, били су основне претпоставке на којима је утемељено оснивање студијског програма Музичке умјетности при Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Конципирана као образовна, умјетничка и научна институција модерног типа, заснована на спрези најновијих достигнућа савремене умјетничке, теоријско-умјетничке и научне праксе и најбољим традицијама свјетске педагогије у области високошколског умјетничког образовања, Академија умјетности се убрзо развила у значајну институцију у бившој Југославији и један од најуспешнијих организационих јединица Универзитета у Бањој Луци.

Основни задаци и циљеви студијског прогама Музичке умјетности, али и Академије умјетности уопште, усмјерени су прије свега ка надареним младим умјетницима студентима свих профила и различитих интересовања, у смислу омогућавања пуне афирмације индивидуалних потенцијала њиховог талента, пружајући им, истовремено, могућност слободног избора и утицања на сопствени развој. Тежња ка високим критеријумима које је потребно задовољити на пријемним испитима и током студија, као и претежно индивидуално програмирање и реализација наставе основних умјетничких дисциплина, коју, поред домаћег кадра, изводе и истакнути умјетници из земље и иностранства, имају за циљ да обезбједе високу проходност и високе просјечне оцјене.

Развој умјетничке дјелатности, уобличен кроз реализацију умјетничких пројеката, семинара и мајсторских радионица, представља изузетно значајан задатак и циљ који припада подручју дјеловања Академије умјетности. Треба напоменути да поред индивидуалних програма које у земљи и иностранству остварују студенти, сарадници и настваници, на Студијском програму музичке умјетности стално дјелује и оркестар Академије умјетности, као и многи други познати састави и ансамбли.

Праћење развоја и примјена модерних достигнућа у теоријско-умјетничким и научним дисциплинама из области наука о умјетностима, такође заузима значајно мјесто у каталогу циљева и задатака које студијски програм Музичке умјетности пред себе перманентно поставља и реализује. Кроз индивидуалне и групне пројекте чији се резултати објављују у стручним часописима, сопственим монографским издањима или у заједничким издањима са другим институцијама, студијски програм Музичке умјетности тежи да оствари константно усавршавање студената и наставничког кадра и у овом домену.

Обезбјеђивање адекватног - процентуално високог – пласмана студената студијског програма Музичке умјетности на тржишту рада, као и праћење истог у смислу унапређивања могућности за запошљавање, представљају, такође, значајно подручје дјеловања Академије умјетности. У прилог позитивним тенденцијама у овој сфери циљева и задатака, говоре и све више растуће кадровске потребе у умјетничким и образовним институцијама Републике Српске.
Самоврједновање и перманентно преиспитивање постављених задатака и остварених циљева, те унапређење процеса њихове реализације, омогућавају да свршеним студентима Студијског програма музичке умјетности даље усавршавање и напредовање буде скоро апсолутно загарантовано. Многи наши студенти без већих проблема настављају свој умјетнички развој на нашој, или било којој другој домаћој или иностраној институцији, о чему постоји и опсежна документација.

Мобилност и интернационална сарадња остварена путем многобројних Уговора о партнерству, као и чланством у Асоцијацији европских конзерваторијума (АЕЦ), поставља студијски програм Музичке умјетности на врло високу и захтјевну позицију са које се друштвена оправданост, задаци и циљеви учестало ревидирају, постављају и прате према високо-стандардизованим али уједно и специфичним захтјевима болоњског процеса у умјетничко-научном образовању.