:

Студијски програм Музичка умјетност

 

Вишегодишња традиција развоја музичког школства, изузетно богата музичка стваралачка баштина, разуђен културни живот и критично нарасле кадровске потребе умјетничких институција Републике Српске, били су основне претпоставке на којима је утемељено оснивање студијског програма Музичке умјетности при Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Конципирана као образовна, умјетничка и научна институција модерног типа, заснована на спрези најновијих достигнућа савремене умјетничке, теоријско-умјетничке и научне праксе и најбољим традицијама свјетске педагогије у области високошколског умјетничког образовања, Академија умјетности се убрзо развила у значајну институцију у бившој Југославији и један од најуспешнијих организационих јединица Универзитета у Бањој Луци.

Основни задаци и циљеви студијског прогама Музичке умјетности, али и Академије умјетности уопште, усмјерени су прије свега ка надареним младим умјетницима студентима свих профила и различитих интересовања, у смислу омогућавања пуне афирмације индивидуалних потенцијала њиховог талента, пружајући им, истовремено, могућност слободног избора и утицања на сопствени развој. Тежња ка високим критеријумима које је потребно задовољити на пријемним испитима и током студија, као и претежно индивидуално програмирање и реализација наставе основних умјетничких дисциплина, коју, поред домаћег кадра, изводе и истакнути умјетници из земље и иностранства, имају за циљ да обезбједе високу проходност и високе просјечне оцјене.

Развој умјетничке дјелатности, уобличен кроз реализацију умјетничких пројеката, семинара и мајсторских радионица, представља изузетно значајан задатак и циљ који припада подручју дјеловања Академије умјетности. Треба напоменути да поред индивидуалних програма које у земљи и иностранству остварују студенти, сарадници и настваници, на Студијском програму музичке умјетности стално дјелује и оркестар Академије умјетности, као и многи други познати састави и ансамбли.

Праћење развоја и примјена модерних достигнућа у теоријско-умјетничким и научним дисциплинама из области наука о умјетностима, такође заузима значајно мјесто у каталогу циљева и задатака које студијски програм Музичке умјетности пред себе перманентно поставља и реализује. Кроз индивидуалне и групне пројекте чији се резултати објављују у стручним часописима, сопственим монографским издањима или у заједничким издањима са другим институцијама, студијски програм Музичке умјетности тежи да оствари константно усавршавање студената и наставничког кадра и у овом домену.

Обезбјеђивање адекватног - процентуално високог – пласмана студената студијског програма Музичке умјетности на тржишту рада, као и праћење истог у смислу унапређивања могућности за запошљавање, представљају, такође, значајно подручје дјеловања Академије умјетности. У прилог позитивним тенденцијама у овој сфери циљева и задатака, говоре и све више растуће кадровске потребе у умјетничким и образовним институцијама Републике Српске. Самоврједновање и перманентно преиспитивање постављених задатака и остварених циљева, те унапређење процеса њихове реализације, омогућавају да свршеним студентима Студијског програма музичке умјетности даље усавршавање и напредовање буде скоро апсолутно загарантовано. Многи наши студенти без већих проблема настављају свој умјетнички развој на нашој, или било којој другој домаћој или иностраној институцији, о чему постоји и опсежна документација.

Мобилност и интернационална сарадња остварена путем многобројних Уговора о партнерству, као и чланством у Асоцијацији европских конзерваторијума (АЕЦ), поставља студијски програм Музичке умјетности на врло високу и захтјевну позицију са које се друштвена оправданост, задаци и циљеви учестало ревидирају, постављају и прате према високо-стандардизованим али уједно и специфичним захтјевима болоњског процеса у умјетничко-научном образовању.

Настава на студијском програму Музичка умјетност се изводи на сљедећим смјеровима:

1. Композиција,

2. Соло пјевање,

3. Дириговање,

4. Клавир, Гитара,

5. Гудачки инструменти,

6. Дувачки инструменти,

7. Етномузикологија, 

8. Музичка терија и педагогија и

9. Камерна музика (на мастер студијама).