Услови уписа

На други циклус академских студија (мастер)  могу се уписати кандидати који су завршили први циклус студија у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕЦТС-а у правилу с најмањом просјечном оцјеном 8 у току студија и најмањом оцјеном 9 из дипломског/ завршног испита, те да су положили пријемни испит за други циклус студија. Студије другог циклуса могу уписати и кандидати који су завршили дипломске умјетничке студије према  прописима који су важили прије прихватања принципа Болоњске декларације при чему Академија умјетности врши вредновање раније стечених академских назива за потребе наставка школовања.

Сви кандидати полажу пријемни испит одређен за поједини студијски смјер. На пријемном испиту кандидати се оцјењују бодовима. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мјерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

1. успјех у претходном школовању - највише 50 бодова,

2. успјех на пријемном испиту - највише 50 бодова.

Сматраће се да је положио пријемни испит за упис на први или други циклус студија онај кандидат који је освојио најмање 15 од могућих 50 бодова предвиђених за пријемни испит.

Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академијаутврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Ранг листа кандидата који су стекли право на упис објављује се на огласној плочи и wеб страници Академије умјетности, најкасније 24 сата по обављеним пријемним испитима.Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом и општим актимаУниверзитета у Бањој Луци.Кандидат може да поднесе декану приговор у року од 36 сати од објављивања ранг листе.Декан доноси одлуку по приговору у року од 24 сата по добијању приговора.На студијесе уписују  кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Страни држављанин се може уписати на студије под условима које прописује Закон и акти Универзитета у Бањој Луци.

Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности.

  Приликом пријављивања на конкурсза упискандидати прилажу:

-  документацију која је наведена у конкурсу,

-  умјетничке, теоријско-умјетничкеили научне радове, односно списак значајних јавних наступа или објављених радова, који показују кандидатову склоност за студије на одређеном студијском смјеру.