:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 

СМЈЕР ДРАМАТУРГИЈА

Кандидати су дужни да приложе своје драмско дјело (објављено или необјављено) или сценарио за играни или тв филм или документарни филм, или радио драму за дјецу или одрасле, односно теоретски рад из области позоришне или филмске драматургије (обавезно на службеним језицима Босне и Херцеговине, одштампан у три примјерка), затим мотивационо писмо и кратку биографију.

Пријемни испит се састоји из три елиминаторна дијела.

ПРВИ ДИО:

а) Писмени тест - тест има тридесет питања из опште, драмске, позоришне и филмске културе. Кандидати имају 45 минута да одговоре на питања.
б) Пројекција филма и писмена анализа одгледаног филма. Кандидати пишу анализу филма 60 минута. Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, лични став кандидата.
в) Психо тест, тест провјере психофизичких способности

ДРУГИ ДИО:

а) писање једне драмске сцене на задану тему, у медију по избору (позориште, филм, радио или телевизија).
Послије читања и стручне анализе радова Комисија доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе трећем дијелу испита.

ТРЕЋИ ДИО:
Усмени испит пред Комисијом који обухвата разговор о писменим радовима кандидата, провјеру општих способности, провјера познавања свјетске и домаће драме, као и филма. Провјера знања у области позоришта, филма, као
и општег познавања из књижевности и умјетности.