:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Пријемни  (квалификациони) испит се састоји, у зависности од  смјера и групе, од писменог, усменог и практичног дијела и разговора пред комисијом, те  прегледа  приложених радова.

На пријемном испиту кандидати се оцјењују бодовима. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мјерилима.

Сматраће се да је положио пријемни испит за упис на први циклус студија онај кандидат који је освојио најмање 15 од могућих 50 бодова предвиђених за пријемни испит. Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.


 ГРУПА МОНТАЖА

Да би приступили полагању пријемног испита на групи за монтажу, заинтересовани кандидати морају  прије полагања предати сљедеће радове:

ФОТО СТРИП - од десет фотографија хоризонтално оријентисаних, формата 13x9 cm,  на полеђини обиљежених бројевима од 1 до 10. Задатак је да се визуелним средствима на јасан начин, прикаже једна прича на слободну тему.

ВИДЕО БИОГРАФИЈУ - кандидат се представља у форми кратког филма трајања до 5 мин. Садржај и форма филма нису условљени тако да кандидат има потпуну слободу у изразу. Пријемни испит садржи два дијела:

ПРВИ ДИО:

• ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ

• ПИСМЕНА  АНАЛИЗА ФИЛМА ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА. Кандидат треба да покаже способност да разумије и проникне у суштину приказаног дјела. 

ДРУГИ ДИО:

• РАЗГОВОР С КОМИСИЈОМ, усмена одбрана радова.

• УСМЕНА АНАЛИЗА ФИЛМСКОГ ИНСЕРТА.

У разговору с комисијом утврђује се способност и потенцијал да се кандидат бави професијом монтажера. 


ГРУПА ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА 

Пријемни испит   се састоји од провјере склоности и способности, знања и образовања, као и талента за бављење редитељским послом у медијима филма и телевизије, послом визуелног приповједања.      

Пријемни испит састоји се из три дијела, који могу да буду и елиминациони:

ПРВИ ДИО:

• Пројекција - гледање филма; писмена анализа филма; рјешавање теста опште културе; писмено рјешавање редитељских задатака, једног или два (у десет кадрова завршавање драматуршки започете ситуације; у пет кадрова осмишљавање рекламе).

ДРУГИ ДИО: • Разговор с комисијом, усмена одбрана редитељских задатака.

ТРЕЋИ ДИО:

• Практични задаци - снимање драматуршки започете ситуације у ТВ студију Академије, уз учешће студената камере и глуме, и „монтажно“ снимање кратког документарног филма на терену. Разговор с комисијом и одбрана радова и доношење коначне одлуке. 


 

ГРУПА КАМЕРА

Пријемни испит се састоји од четири дјела:

1. Анализа филма који ће кандидати погледати у првом дијелу испита и рјешавање теста који се састоји од визуелних елемената.

2. Снимање фотографија на задану тему. Снимање ће се обавити дигиталним фото апаратом које кандидати сами обезбјеђују. Разговор с комисијом.

3. Снимање видео камером на задату тему. Кандидати сами обезбјеђују опрему за снимање.

4. Разговор с комисијом. 


 

СМЈЕР ГЛУМА

Пријемни испит се састоји из два елиминаторна дијела: ШИРИ ИЗБОР и УЖИ ИЗБОР. Програм првог елиминаторног дијела:

а) рецитација (по избору кандидата);

б) драмски монолог (по избору кандидата)

ц) монолог из комедије домаћег комедиографа.

Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Комисија може, након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке (импровизације), ради стицања што потпунијег суда о способностима кандидата.

За пријемни потребно припремити:

Први круг (шири избор кандидата) а) рецитација по слободном избору кандидата б) драмски монолог по слободном избору кандидата ц) монолог из комедије домаћег аутора.

У првом елиминаторном дијелу, комисија оцјењује степен способности кандидата оцјеном „ПРИМЉЕН У УЖИ ИЗБОР” и „НИЈЕ ПРИМЉЕН У УЖИ ИЗБОР”.

Други елиминаторни дио (УЖИ ИЗБОР) састоји се из рада с одређеним наставницима, писања писменог задатка и завршне провјере способности. У току рада у другом елиминаторном дијелу, методама теста, разговора, вјежби и проба, наставници и сарадници, а ради утврђивања неопходног степена глумачке обдарености, испитују: карактеристике говора и говорног апарата, глас, осјећање ритма, тјелесне способности, издржљивост и покретљивост, као и карактеристике личности, њене особености, маштовитост, прилагодљивост у раду.

У другом елиминаторном дијелу, комисија прегледа и установљава резултате провјере способности сваког кандидата по сљедећим основама:

• Комисија оцјењује резултате провјере гласа и говора кандидата;

• Комисија оцјењује резулатате провјере покрета и изгледа кандидата;

• Комисија оцјењује резултате провјере способности кандидата да оствари особен глумачки израз.

Трећи дио се састоји из завршног свеобухватног показивања вишедневног вјежбања и рада уз предходне индикације педагога. 

РАСПОРЕД ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 2018

 


 

СМЈЕР ДРАМАТУРГИЈА

Кандидати су дужни да приложе своје драмско дјело (објављено или необјављено) или сценарио за играни или тв филм или документарни филм, или радио драму за дјецу или одрасле, односно теоретски рад из области позоришне или филмске драматургије (обавезно на службеним језицима Босне и Херцеговине, одштампан у три примјерка), затим мотивационо писмо и кратку биографију.

Пријемни испит се састоји из три елиминаторна дијела.

ПРВИ ДИО:

а) Писмени тест - тест има тридесет питања из опште, драмске, позоришне и филмске културе. Кандидати имају 45 минута да одговоре на питања.
б) Пројекција филма и писмена анализа одгледаног филма. Кандидати пишу анализу филма 60 минута. Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, лични став кандидата.
в) Психо тест, тест провјере психофизичких способности

ДРУГИ ДИО:

а) писање једне драмске сцене на задану тему, у медију по избору (позориште, филм, радио или телевизија).
Послије читања и стручне анализе радова Комисија доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе трећем дијелу испита.

ТРЕЋИ ДИО:
Усмени испит пред Комисијом који обухвата разговор о писменим радовима кандидата, провјеру општих способности, провјера познавања свјетске и домаће драме, као и филма. Провјера знања у области позоришта, филма, као
и општег познавања из књижевности и умјетности.

ЛИТЕРАТУРА:

Oбaвeзнa литeрaтурa:

Aристoтeл: О ПЕСНИЧКОЈ УМЕТНОСТИ (Поетика), Дерета, Београд, 2011.

РoнaлдХaрвуд: ИСТOРИЈA ПOЗOРИШТA, Клиo, Бeoгрaд, 1998.

Слoбoдaн Сeлeнић: ДРAМСКИ ПРAВЦИ XX ВEКA, ФДУ, Институт зaпoзoриштe,филм, рaдиo и тeлeвизију, Бeoгрaд, 2002.

Дeјвид A. Кук: ИСТOРИЈA ФИЛМA 1, 2 и 3, Клиo, Бeoгрaд, 2005-2007.

Драмска литература:

Драмска дјела сљедећих аутора: Есхил,Софокле, Еурипид, Шекспир, Молијер, Гете, Ибзен, Стриндберг,Чехов, Брехт, Јован Стерија Поповић, Бранислав Нушић, затим дјела савремених свјетских и српских драмских писаца - по избору.

Литeрaтурa кoјa сe прeпoручујe:

Горан Стефановски: МАЛА КЊИГА ЗАМКИ, Стеријино позорје, Нови Сад, 2009.

Луис Херман: СЦЕНАРИО ЗА ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈУ, Универзитет уметности у Београду, 1976.

Мишeл Шиoн: НAПИСAТИ СЦEНAРИO, Нaучнa књигa - Институт зa филм,Бeoгрaд, 1987.

Чeзaрe Мoлинaри: ИСТOРИЈA ПOЗOРИШТA, Вук Кaрaџић, Бeoгрaд, 1982.

Стјуaрд М. Кaмински: ЖAНРOВИ AМEРИЧКOГ ФИЛМA, Прoмeтeј, Нoви Сaд, Југoслoвeнскa кинoтeкa, Бeoгрaд, 1995.

КОНСУЛТАЦИЈЕ:

проф. Марио Ћулум,мр, продекан за наставу, у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, Булевар Војводе Петра Бојовића, 1а

телефон: +387 66 914 787,

електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

СМЈЕР ПОЗОРИШНА РЕЖИЈА

Пријемни испит за провјеру склоности и способности састоји се из два елиминаторна дијела.

ПРВИ ДИО

1. Писмени рад (предаје се уз пријаву на конкурс) Задатак: Рад на драмском дјелу које одређује професор који прима класу. Анализа дјела и лична визија представе (до десет штампаних страна). Рад се састоји из сљедећих елемената: тема дјела, фабула, ликови (основне особине), око чега су главни ликови у сукобу, шта се догађа у представи, како би изгледала представа, разлог за представу, простор представе (пожељне скице), костим (пожељне скице).

2. Писмени рад на задану тему,

3. Писмени рад из области позоришне умјетности, опште културе и обавезне литературе (трајање 45 минута),

4. Усмени испит пред комисијом. Образложење поставки из писмених радова, провјера основних знања из позоришне умјетности и драмске литературе, разумијевање задане литературе, обавијештеност из осталих умјетничких области, као и општа култура. Послије првог дијела испита комисија доноси одлуку о кандидатима који стичу право да приступе другом дијелу испита.

ДРУГИ ДИО

1. Тест осјећаја звука

2. Тест осјећаја простора и ликовности

3. Тест осјећања слуха и ритма

4. Креативни психотест

5. Практични редитељски рад

6. Извођење практичног рада пред комисијом

7. Одбрана практичног рада пред комисијом Кандидати који положе други дио пријемног испита стичу право уписа на смјер позоришна режија.

Кандидатима је доступна библиотека Академије умјетности.


 

СМЈЕР: ПРОДУКЦИЈА

Испит провјере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дијела:

Први дио

ПИСМЕНИ ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ

Тест има шездесет питања чија израда траје 15 минута. Кандидати који исправно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом дијелу испита.

Други дио

ПИСМЕНИ РАД - есеј на једну од шест задатих тема - позориште, филм, телевизија, радио или култура (90 мин). Индивидуална продукциона анализа филма, телевизијске емисије, позоришне представе и сл. саусменом одбраном;

Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата.

Трећи дио

Интервју - разговор са Комисијом.

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

Литература:

  1. Основе филмске продукције, Сретен Јовановић, скрипта, ФДУ, Београд, 2005.
  2. Основе телевизијске продукције, Зоран С. Поповић, скрипта, ФДУ, Београд, 1997.
  3. Видео продукција,(поглавље Организационо-продукциониодноси од стр. 169 – 241), др Милош Бабић, Cekom books, Нови Сад, 2008.
  4. Историја филма 1,(поглављје 1 од стр. 11 – 58), Дејвид А. Кук, Клио, Београд, 2005.
  5. Позоришно стваралаштво Јоакима Вујића и Анатомија радија, приредио др Никола Маричић
  6. Историја позоришта - цео свет је позорница, Харвуд Роналд, Kлио, Београд, 2019. или Историја позоришта, Молинари Чезаре, Вук Караџић, Београд, 1982.
 
 

 СМЈЕР: АНИМИРАНИ ФИЛМ

За упис на Смјер за Анимирани фил могуће консултације преко платформе ZOOM. Све информације на имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Поред потребне документације за упис (пријаве, свједочанстава...) кандидат предаје сљедеће:
1. Мапа / радови
Мапа обвезно садржи актове, портрете и слободне радове. Уз цртеже кандидати прилажу у своје мапе и медијске радове (то може бити анимација, видео радови, звучни радови, фотографије, колажи, текстови и сл.). Сврха мапе је што боље показати вјештине, интересе, идеје и амбиције кандидата.
2. Мотивационо писмо
у овом писму кандидат образлаже своју жељу за уписом на Академију умјетности, своја очекивања од студија и зашто мисли да смјер за Анимирани филм одговара његовим умјетничким потребама. Кандидати наводе с чим су упознати из подручја анимираног филма, нових медија и савремене умјетности, шта их је и зашто инспирисало и томе слично.
3. Кратка писана биографија

Пријемни испит траје три дана, односно има три дијела:
Први дио

ПРОВЈЕРА ОПШТЕ КУЛТУРЕ.
а. ПИСМЕНИ ТЕСТ - Тест има тридесет питања из опште и филмске културе.
кандидати имају 60 минута да одговоре на питања.
б. ПИСМЕНИ РАД - есеј на једну од задатих тема - из области савремене умјетности, медија, перформанса, инсталације, филма или анимираног филма. 
Кандидати пишу есеј 120 минута. Оцјењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата.

Други дио

ПРАКТИЧНА ПРОВЈЕРА КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ

а. цртање - главе, акта, простора и композиције
б. цртање/интерпретација - нпр. нацртати/изразити јавни, односно интимни простор по сјећању или нацртати имагинарни простор по заданој теми.
ц. стрип - Кандидат ће у писменом облику добити кратку причу. На основу те приче црта се стрип без текста.

Трећи дио

Интервју - разговор с Комисијом


Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.
Кандидати презентују радове из своје мапе, образлажу своје поступке, процесе, мотивације и инспирације.
Комисија такођер анализира шта су кандидати радили претходна два дана.
Поред стручне комисије, током интервјуа је присутан и психолог.
За упис на смјер за Анимирани филм пожељно је основно познавање рада на рачунару, као и познавање енглеског језика.
Кандидати су дужни донијети са собом идентификациони документ, цртаћу даску, папир и прибор за цртање (угаљ, оловка, перо, туш и друго).

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ