:

Услови уписа

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и положен пријемни  (квалификациони) испит који се састоји, у зависности од студијског програма и смјера, од писменог, усменог и практичног дијела и разговора пред комисијом, те  прегледа  приложених радова.

На пријемном испиту кандидати се оцјењују бодовима. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мјерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

1. успјех у претходном школовању - највише 50 бодова,

2. успјех на пријемном испиту - највише 50 бодова.

Сматраће се да је положио пријемни испит за упис на први циклус студија онај кандидат који је освојио најмање 15 од могућих 50 бодова предвиђених за пријемни испит. Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Ранг листа кандидата који су стекли право на упис објављује се на огласној плочи и wеб страници Академије умјетности, најкасније 24 сата по обављеним пријемним испитима. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом и општим актима Универзитета у Бањој Луци. Кандидат може да поднесе декану приговор у року од 36 сати од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку по приговору у року од 24 сата по добијању приговора. На студије се уписују  кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис. Страни држављанин се може уписати на студије под условима које прописује Закон и акти Универзитета у Бањој Луци.

Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу   документацију која је наведена у конкурсу и неопходне радове за полагање пријемног испита напоједином смјеру.