:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

На пријемном испиту се полаже:

Смјер КОМПОЗИЦИЈА

Главни предмет (приложена 1 композиција за клавир и 2 по слободном избору), Солфеђо, Клавир: Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. Програм се изводи из нота.
Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

Смјер ДИРИГОВАЊЕ

Главни предмет (дириговање једне хорске композиције, дириговање првог става симфоније, свирање примјера из хорске литературе, дириговање техничког примјера a prima vista, слушни тест, примјери из оркестарске литературе) – 25 бодова
Солфеђо – 8 бодова
Клавир (Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. Програм се изводи из нота.) – 10 бодова
Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика – 7 бодова.

Смјер МУЗИКОЛОГИЈА И ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Главни предмет (пет прочитаних радова из области етномузикологије, разговор у вези с прочитаним радовима - радови ће бити доступни кандидатима онлајн), Солфеђо,
Клавир (Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. Програм се изводи из нота.)
Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.

Смјер МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА

- Солфеђо,
- Клавир (Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. Програм се изводи из нота. )
- Писмена и усмена провјера знања из теорије музике, хармоније и музичких облика.


Теорија музике

Писмени дио пријемног испита:
- Интервали
- Љествице (дур-мол систем и модуси)
- Акорди (конструкција и многостраност)
Усмени дио испита:
- Познавање градива из области Теорије музике за средње музичке школе.
Литература:
Марко Тајчевић, Основна теорија музике, Књижевно издавачка задруга „ЦЕНТАР“, Београд, 2003.
Дејан Деспић, Теорија музике, Завод за уџебнике и наставна средства, Београд, 1997.

Хармонија

Писмени дио пријемног испита:
- Хармонизација задатог шифрованог баса, 8 тактова
- Хармонизација сопрана, 8 тактова
Усмени дио испита:
- Питања на усменом дијелу испита се тичу познавања градива средње музичке школе (Мирјана Живковић)
Литература:
Мирјана Живковић, Хармонија за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.
Мирјана Живковић, Хармонија за 3. и 4. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

Музички облици

Писмени дио пријемног испита:
- Формална анализа и схематски приказ дјела, облик пјесме.
Усмени дио испита:
- Питања на усменом дијелу испита се тичу познавања градива средње музичке школе.
Литература:
Душан Сковран, П. Властимир, Наука о музичким облицима, Универзитет уметности у Београду, 1991.

СОЛФЕЂО ЗА СВЕ СМЈЕРОВЕ:
- Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова),
- Примјер за пjевање с листа (алтерације и модулације)
- Примјер за ритмичко читање с листа (парлато)
- Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

Смјер СОЛО ПЈЕВАЊЕ

- композиција „старог мајстора“
- ораторијумска арија,
- соло пјесма XИX вијека,
- соло пјесма XX вијека,
- композиција „домаћег аутора“,
оперска арија) - комплетан програм напамет
- солфеђо,
- клавир (Етида; Полифона композиција - Бах: двогласне, трогласне инвенције, француске свите - избор; Први став сонате - сонате Хајдна, Моцарта или Бетовена - избор; Композиција по слободном избору. Програм се изводи из нота.)
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

Смјер КЛАВИР И ГИТАРА

КЛАВИР
- полифона композиција или Прелудијум и фуга из Добро темперованог клавира Ј.С.Баха
- Сонатни циклус – цијела соната (на пријемном испиту ће кандидат извлачити који ће став свирати)
- виртуозна етида (Шопен, Лист, Рахмањинов, Дебиси, Скрјабин и друге виртуозне етиде)
- комад по слободном избору
- солфеђо
ГИТАРА
- двије етиде: једна од њих аутор Х. В. Лобос, Ј. С. Бах:
- три става свите или фуга или Чакона,
- један став сонате, сонатни облик,
- комад по избору
- комплетан програм напамет
- солфеђо

Смјер ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ФЛАУТА
- цијели концерт,
- виртуозни комад и
- етида
- Солфеђо.
Виртуозни комад или концерт се свира напамет.
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

КЛАРИНЕТ
- први став концерта – напамет,
- комад по избору – напамет,
- концертна етида – напамет),
- солфеђо
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

ОБОА
Главни предмет –
- цијели концерт,
- виртуозни комад и
- етида
- солфеђо
Концерт се изводи напамет.
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

ТРУБА
- цијели концерт,
- виртуозни комад и
- етида
- Солфеђо.
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

Смјер ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ВИОЛИНА
- први став концерта или други и трећи заједно,
- Ј. С. Бах: соло партита (соната) два става,
- концертна етида или каприс,
- солфеђо.
Цео програм се изводи напамет.

Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

ВИОЛА
- први став концерта или други и трећи заједно,
- Ј.С. Бах: свите за чело или сонате и партите за соло виолину (два става),
- концертна етида или каприс,
- Солфеђо.
- Цео програм се изводи напамет.
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

ВИОЛОНЧЕЛО
- један став барокне свите,
- један став концерта, етида или каприс,
- солфеђо.
- Цео програм се изводи напамет.
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.

КОНТРАБАС
- Једна скала са начинима
- Етида по слободном избору
- Први став класичног концерта
Цео програм се изводи напамет.
Кандидати који полажу пријемни испит на Академији умјетности, а немају обезбијеђену клавирску пратњу, могу ангажовати умјетничког сарадника Академије умјетности.