Odluka o utvrđivanju visine školarine za 2019./2020. godinu

Odluka o utvrđivanju visine školarine za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na studijske programe Univerziteta u Banjoj Luci koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane u školskoj 2019./2020. godiniOdluka o utvrđivanju visine školarine za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na studijske programe Univerziteta u Banjoj Luci koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane u školskoj 2019./2020. godini

Zakoni

Pravila i pravilnici