:

Studijski programi

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Studijski program Likovne umjetnosti

Banja Luka i Republika Srpska imaju izuzetnu tradiciju likovnog stvaralaštva. Podneblje u velikoj mjeri određuje jednog umjetnika. Porijeklom sa ovih prostora su Jovan Bjelić, Stojan Ćelić, Sreten Stojanović, Nedeljko Gvozdenović, Boško Karanović i mnogi drugi. Školovani na uglednim akademijama iz bližeg i daljeg okruženja dali su ogroman doprinos kulturnoj baštini našeg naroda. Svojim pedagoškim djelovanjem oni su utemeljivači programa nastave na visokoškolskoj instituciji na kojoj se školuju likovni umjetnici - slikari i grafičari. U osnovi, to su modeli nastave po kojima su koncipirani programi školovanja na akademijama u bližem i daljem okruženju.

U nastavni plan i program studijskog programa Likovne umjetnosti utkana su viševjekovna evropska iskustva u obrazovanju likovnih umjetnika. Na početku studija nastava je koncipirana na klasičnim metodama izučavanja likovne umjetnosti. U završnim godinama studenti formiraju sopstvene savremene umjetničke izraze, klasična znanja prevode u savremen kontekst. Studije drugog ciklusa u težište nastave postavljaju samostalan istraživački rad i akumuliranje teorijskih i praktičnih saznanja o savremenoj umjetnosti.

Primarna svrha studijskog programa Likovne umjetnosti je školovanje likovnih umjetnika koji će svojim umjetničkim djelovanjem unaprijediti likovnu scenu grada, Republike i regiona. Podsticanje inicijative za njihovo umjetničko djelovanje je najvažniji cilj, te razvijanje kritičke svijesti kako prema svom radu, tako i prema pojavama koje čine savremenu likovnu praksu. Umjetnici koji su školovanje stekli na našoj Akademiji doprinose popularizaciji pozitivnih umjetničkih ideja i saznanja. Time se podiže kvalitet kulturnog života grada, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Jedna od svrha studijskog programa Likovne umjetnosti je i formiranje naučno umjetničkog podmlatka koji će aktivno učestvovati u obavljanju pedagoške prakse u oblasti likovne kulture. Naši diplomci bi trebalo da budu uključeni u sve stepene školovanja u Republici Srpskoj, od osnovne škole do univerziteta.

 

Studijski program Dramske umjetnosti

Osnivanje studijskog programa Dramske umjetnosti u okviru Akademije umjetnosti realizovano je Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske. Akademija je koncipirana kao obrazovna, umjetnička i naučna institucija modernog tipa, zasnovana na sprezi najnovijih dostignuća savremene umjetničke i naučne prakse i najboljim tradicijama svjetske pedagogije u oblasti visokoškolskog umjetničkog obrazovanja. Akademija umjetnosti se ubrzo razvila u značajnu instituciju i jednu od najuspješnijih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.

Studijski program Dramske umjetnosti ima višestruki značaj i društvenu opravdanost za svoje postojanje. Dovoljno je navesti samo istorijski podatak da na prostorima Republike Srpske nikada nije postojala obrazovna institucija ovakvog tipa, a da je iz ovih krajeva potekao veliki broj vrhunskih dramskih umjetnika, koji su svoje obrazovanje stekli u drugim sredinama. Ovome u prilog ide i činjenica o osamdeset godina postojanja Narodnog pozorišta Republike Srpske, koje tek poslednjih deset godina (od kada postoji Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci) dobija školovane kadrove iz svoje sredine. S druge strane, savremeni mediji, film i televizija su neizostavni društveni činilac koji presudno utiče na sveukupnu društvenu sliku, tako da ovi kadrovi su i u bukvalnom smislu nasušna potreba. Studijski program Dramske umjetnosti ima zadatak da obrazuje sve neophodne kadrove za ove umjetničke oblasti i zato u sebi sadrži slijedeće smjerove:

1. Gluma
2. Pozorišna režija
3. Dramaturgija
4. Filmski i televizijski smjer
- Filmska i televizijska režija
- Montaža
- Kamera
5. Animirani film
6. Produkcija

 

Studijski program Muzička umjetnost

Višegodišnja tradicija razvoja muzičkog školstva, izuzetno bogata muzička stvaralačka baština, razuđen kulturni život i kritično narasle kadrovske potrebe umjetničkih institucija Republike Srpske, bili su osnovne pretpostavke na kojima je utemeljeno osnivanje studijskog programa Muzičke umjetnosti pri Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Koncipirana kao obrazovna, umjetnička i naučna institucija modernog tipa, zasnovana na sprezi najnovijih dostignuća savremene umjetničke, teorijsko-umjetničke i naučne prakse i najboljim tradicijama svjetske pedagogije u oblasti visokoškolskog umjetničkog obrazovanja, Akademija umjetnosti se ubrzo razvila u značajnu instituciju u bivšoj Jugoslaviji i jedan od najuspešnijih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.

Osnovni zadaci i ciljevi studijskog progama Muzičke umjetnosti, ali i Akademije umjetnosti uopšte, usmjereni su prije svega ka nadarenim mladim umjetnicima studentima svih profila i različitih interesovanja, u smislu omogućavanja pune afirmacije individualnih potencijala njihovog talenta, pružajući im, istovremeno, mogućnost slobodnog izbora i uticanja na sopstveni razvoj. Težnja ka visokim kriterijumima koje je potrebno zadovoljiti na prijemnim ispitima i tokom studija, kao i pretežno individualno programiranje i realizacija nastave osnovnih umjetničkih disciplina, koju, pored domaćeg kadra, izvode i istaknuti umjetnici iz zemlje i inostranstva, imaju za cilj da obezbjede visoku prohodnost i visoke prosječne ocjene.

Razvoj umjetničke djelatnosti, uobličen kroz realizaciju umjetničkih projekata, seminara i majstorskih radionica, predstavlja izuzetno značajan zadatak i cilj koji pripada području djelovanja Akademije umjetnosti. Treba napomenuti da pored individualnih programa koje u zemlji i inostranstvu ostvaruju studenti, saradnici i nastvanici, na studijskom programu Muzičke umjetnosti stalno djeluje i orkestar Akademije umjetnosti, kao i mnogi drugi poznati sastavi i ansambli.

Praćenje razvoja i primjena modernih dostignuća u teorijsko-umjetničkim i naučnim disciplinama iz oblasti nauka o umjetnostima, takođe zauzima značajno mjesto u katalogu ciljeva i zadataka koje studijski program Muzičke umjetnosti pred sebe permanentno postavlja i realizuje. Kroz individualne i grupne projekte čiji se rezultati objavljuju u stručnim časopisima, sopstvenim monografskim izdanjima ili u zajedničkim izdanjima sa drugim institucijama, studijski program Muzičke umjetnosti teži da ostvari konstantno usavršavanje studenata i nastavničkog kadra i u ovom domenu.

Obezbjeđivanje adekvatnog - procentualno visokog – plasmana studenata studijskog programa Muzičke umjetnosti na tržištu rada, kao i praćenje istog u smislu unapređivanja mogućnosti za zapošljavanje, predstavljaju, takođe, značajno područje djelovanja Akademije umjetnosti. U prilog pozitivnim tendencijama u ovoj sferi ciljeva i zadataka, govore i sve više rastuće kadrovske potrebe u umjetničkim i obrazovnim institucijama Republike Srpske.
Samovrjednovanje i permanentno preispitivanje postavljenih zadataka i ostvarenih ciljeva, te unapređenje procesa njihove realizacije, omogućavaju da svršenim studentima studijskog programa Muzičke umjetnosti dalje usavršavanje i napredovanje bude skoro apsolutno zagarantovano. Mnogi naši studenti bez većih problema nastavljaju svoj umjetnički razvoj na našoj, ili bilo kojoj drugoj domaćoj ili inostranoj instituciji, o čemu postoji i opsežna dokumentacija.

Mobilnost i internacionalna saradnja ostvarena putem mnogobrojnih Ugovora o partnerstvu, kao i članstvom u Asocijaciji evropskih konzervatorijuma (AEC), postavlja studijski program Muzičke umjetnosti na vrlo visoku i zahtjevnu poziciju sa koje se društvena opravdanost, zadaci i ciljevi učestalo revidiraju, postavljaju i prate prema visoko-standardizovanim ali ujedno i specifičnim zahtjevima bolonjskog procesa u umjetničko-naučnom obrazovanju.