Donatori biblioteci

Svim donatorima zahvaljujemo što su imali sluha i razumijevanja i svojim poklonom pomogli biblioteci da brže oformi svoj bibliotečki fond. Sastavili smo spisak donatora  koji su darovali po pet i više knjiga.

Svima koji su darovali bar jednu publikaciju i  dali doprinos bržem popunjavanju i bogaćenju knjižnog fonda naše Biblioteke  najljepše zahvaljujemo.

Ustanove donatori:

Univezitet umetnosti u Beogradu

Muzička akademija u Sarajevu

Sterijino pozorje Novi Sad

Matica srpska Novi Sad

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu

Muzej Republike Srpske,  Banja Luka

Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka

Pojedinci donatori

Dr prof. Stanko Stanić, rektor Univerziteta u Banjoj Luci

Mr  Milorad Kenjalović, redovni profesor na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci

Dr Sonja Marinković,  redovni profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu

Dr Maja Volk, redovni profesor u  Beogradu

Mr Slobodan Bijeljac, vanredni profesor na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci

Dr Ljiljana Ševo, redovni profesor na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci

Dr Zoran Đerić, vanredni profesor na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci

Mr Jelena Karišik, vanredni profesor na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci

Dr Luka Kecman, vanredni profesor na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci

Vlado Danić, nekadašnji student na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.

Novosti iz biblioteke

Biblioteka  Akademije umjetnosti je sa velikom  zahvalnošću primila na dar sredstva od 22 000 eura iz Balkan – Projekta  koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj SIDA( Swedish International Development Agency),  a implementira  Evropska asocijacija muzičkih konzervatorijuma AEC( Association Europeenne des Conservatoires).  Sredstva su namijenjena za dopunu i obnovu bibliotečkog fonda  studijskog programa muzičke umjetnosti. Muzikalije  su od   darovanih sredstava kupljne u inostranstvu od  emintnih izdavača, a jedan dio muzkalija je početkom ove godine  2011.  stigao u Biblioteku na zadovoljstvo naših korisnika.

Najljepše zahvaljujemo na poklonu.

 

Početkom  2011. godine sa zahvalnošću smo primili na dar još jedan vrlo vrijedan poklon sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, na radost prije svega studenata i profesora Studijskog programa dramskih umjetnosti.       

Fakultet Dramskih umetnosti iz Beograda darovao nam je 1024 publikacije, koje će  značajno dopuniti i obogatiti našu kolekciju za Studijski program dramskih umjetnosti.

Najljepše zahvaljujemo na poklonu.

 

U martu 2011. godine izašao je iz štampe zbornik radova naučnog skupa

Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog

Tradicija kao inspiracija

Banja Luka . 10 -11april 2010.

 Urednice zbornika

Dr  Sonja Marinković

Mr Sanda Dodik

Recezenti

Dr Olivera Vasić

Mr Anica Sabo

Dr Dragana Jeremić Molnar

Dr Sanja Marinković

  

Iz uvodnika

 

Riječ  urednika

 

Vraćajući se tradiciji organizovanja naučnih skupova muzikologa, etnomuzikologa, muzičkih teoretičara i pedagoga u sklopu proslave DaniVlade S. Miloševića, Akademija umjetnosti i Muzikološko društvo Republike Srpske su 10. i 11. aprila 2010. godine organizovali naučni skup sa temom Tradicija kao inspiracija. Na poziv za učešće odazvalo se 37 naučnika iz mnogih univerzitetskih centara sa balkanskih prostora, iz Istočnog Sarajeva, Cetinja, Kosovske Mitrovice, Niša, Kragujevca, Novog Sada, Beograda i Banje Luke.

U zborniku su radovi sistematizovani u nekoliko tematskih oblasti. Temelji tradicije sa radovima posvećenim značajnim pregaocima jugoslovenske muzičke kulture, posebno onima koji su dali doprinos razvoju muzičkog života u Banjoj Luci;  Pedagoške teme obrađuju aktuelna pitanja nastave muzike, ali osvetljavaju i pitanja  pedagogije u dijahronijskoj ravni;  Folklorna tradicija obuhvata  etnomuzikološke teme; Crkvena muzika  aktuelna pitanja izučavanja  trdicije  pravoslavne duhovne muzike. Filmska muzika na interdisciplinaran način sagledava problematiku susreta različitih umetnosti; Tradicija umetničke muzike raznovrsne probleme odnosa prema tradiciji savremenih kompozitora i Društveni aspekti muzike u fokus stavlja sociološka pitanja muzikologije...

Dr. Sonja Marinković

 

 

 

-Poziv za naučni skup

 

 

Biblioteka Akademije umjetnosti podržava organizovanje stručnih skupova – Seminara . I ove godine potvrdila je svoje učešće na istom i sve u cilju permanentnog usavršavanja  bibliotekara i prihvatanja novih standarda  u bibliotečkom poslovanju.

 

Društvo bibliotekara  Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske zajedno organizuju  stručne skupove svake godine.

 Ove godine, 2011. stručni skup će se održati u Trebinju  u hotelu „Leotar“ od 12 do 14 aprila pod naslovom  „ Stare navike novi izazovi“. Predavači su eminentni stručnjaci  iz bibliotekarske struke iz RS, Srbije i drugih zemalja iz okruženja.

Govoriće se, između ostalog, i o etičkom kodeksu, o biblioteci kao informacionom centru, o inovativnosti bibliotekara i stvaralačkim projektima kao bitnom faktoru za pridobijanje čitalaca u vremenu krize čitanja.

Cilj organizovanja seminara je stručno usavršavanje bibliotekara, na što nas obavezuje i Zakon o bibliotečkoj djelatnosti i Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

O biblioteci

Biblioteka je kulturna i informaciona ustanova koja planski prikuplja, sređuje, čuva i daje na korišćenje bibliotečku građu naučnog, obrazovnog, umjetničkog i opštekulturalnog značaja..Biblioteka Akademije umjetnosti je kao i sama Akademija jedna od najmlađih visokoškolskih ustanova i sastavni je dio naučno - nastavne infrastrukture Banjalučkog univerzita. U Biblioteci veličene 56 kvadratnih metara su pored bibliotečkog fonda, smješteni i čitaonica koja broji 20 mjesta, te računarski centar za studente sa četiri računara, jednim računarom za osoblje. Biblioteka sa čitaonicom smještena je u suterenu zgrade Akademije umjetnosti u prostoriji br. 8.
Prema svojoj namjeni i potrebama Biblioteka posjeduje različite vrste bibliotečkih jedinica: monografske publikacije, muzikalije, serijske publikacije, audio - vizuelnu građu, ali i veliki broj kataloga i ostalih materijala koje koriste studenti u svakodnevnom radu. Biblioteka posjeduje i izdanja Akademije umjetnosti na koja smo veoma ponosni. Ukupan fond Biblioteke iznosi oko 13 300 bibliotečkih jedinica i ima tendenciju stalnog rasta. Ipak treba napomenuti da je bibliotečki fond u posljednje tri godine veoma obogaćen zahvaljujući prije sveka poklonima srodnih institucija i pojedinaca.
Pored osnovne kolekcije, cirkulativne i referensne zbirke, Biblioteka posjeduje i važnu kolekciju koju čine zaostavštine: Vase Popovića i Vlade Miloševića ustupljene Akademiji umjetnosti na korišćenje. Ove važne zbirke odvojene su od aktivnog fonda i smještene u posebnu prostoriju sa ograničenim pristupom. Zbirke se koriste u skladu sa zakonom o legatima.

Našim korisnicima predlažemo i učlanjenje u Narodnu i univerzitetsku biblioteku Republike Srpske, kao najznačajnijem i ujedno i najvećem informacionom centr kod nas.  Osim obimne bibliotečke građe, koja je na raspolaganju korisnicima, Biblioteka obiluje i drugim kulturnim i naučnim sadržajima.

Članovi i korisnici naše Biblioteke mogu koristiti i bibliotečke fondove drugih biblioteka  na našem Univerzitetu u skladu sa Pravilnikom o radu biblioteke.

Našu Biblioteku najviše posjećuju studenti sa srodnih fakulteta Filozofskog i Arhitektonsko – građevinskog.

Takođe, naši članovi  najviše posjećuju Biblioteku Filozofskog fakulteta.

Kontakt

Narodna i univerzitetska biblioteka RS

telefon 051/215-859

E-meil Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Web  www nubrs.ba

Elektronska pošta biblioteka Univerziteta u Banjoj Luci:

Akademija umjetnosti

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Arhitektonsko – građevinski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ekonomski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Elektrotehnički fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mašinski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poljoprivredni fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pravni fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prirodno – matematički fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnološki fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fakultet fizičko vaspitanja i sporta

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fakultet političkih nauka

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Filozofski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Filološki fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 
 

Pravilnik o radu biblioteke

PRAVILNIK O RADU BIBLIOTEKE

Rad  Biblioteke i korišćenje bibliotečkog fonda

- Pravo korišćenja bibliotečkog fonda imaju svi studenti, nastavnici, saradnici i radnici, drugi naučni, umjetnički i javni radnici uz odobrenje rukovodioca Biblioteke.

     - Studenti sa drugih fakulteta našeg univerziteta mogu koristiti naš bibliotečki fond isključivo u prostoriji Biblioteke uz važeći dokument (indeks ili  lična karta.)

   - Biblioteka  ima otvoreni fond i korisnicima je omogućen slobodan pristup. Ukoliko žele mogu da zatraže pomoć bibliotekara, ali mogu i sami da pretražuju fond uz prisustvo bibliotekara.

- Studenti su dužni pri upisu u Biblioteku dati sve potrebne podatke:ime, prezime, studijski program, smjer, broj indeksa, adresu i broj telefona.

- Bibliotečka građa je podijeljena u dva fonda , čitaoničkički i  pozajmni.

- Čitaoničkomfondu  pripadaju, osim referensne zbirke (koju čine čine leksikoni, pojmovnici, rječnici, katalozi, indeksi, priručnici, alamanasi, godišnjaci i sl.), i   časopisi, stare i rijetke knjige, kao i knjige sa malim brojem primjeraka. Čitaonički fond se koristi isključivo u biblioteci.

- Pozajmnomfondupripadajuknjige koje se mogu iznositi van biblioteke.  

- Građu koja pripada pozajmnom fondu Biblioteke studenti mogu podići svakim radnim danom u vremenu od  08:00 do 20:00 časova.

- Studenti mogu podići najviše tri bibliotečke jedinice odjednom.

- U zavisnosti od broja raspoloživih publikacija određuje se datum vraćanja pozajmljenih publikacija.

- Ukoliko Biblioteka posjeduje do  tri primjerka  jedne publikacije, rok za vraćanje pozajmljene publikacije je sedam (7)  dana od dana pozajmljivanja.

- UkolikoBibliotekaposjeduje  višeodtriprimjerkaodređenepublikacije,rokzavraćanjepozajmljenepublikacijejepetnaest (15) danaoddanapozajmljivanja.

- Studenti Studijskog programa muzičke umjetnosti  mogu pozajmiti muzikalije  na tri (3) dana, radi eventualnog kopiranja nekih dijelova, zbog malog broja primjeraka.

- Studenti Studijskog programa likovne umjetnosti mogu koristiti pojedine publikacije iz čitaoničkog fonda u ateljeima Akademije umjetnosti u toku radnog vremena Biblioteke s obavezom da vrate pozajmljene knjige do kraja radnog vremena.

- Profesori i asistenti Akademije umjetnosti  mogu koristitibibliotečku građu pozajmnog fonda najduže mjesec (30) dana i dužni su na zahtjev bibliotekara, a za potrebe studenata, literaturu vratiti u Biblioteku u najskorijem mogućem roku.

- Za nepoštovanje pravila korišćenja bibliotečkih fondova primjenjivaće se kazna u smislu zabrane korišćenja usluga Biblioteke u trajanju od najmanje petnaest (15) dana. U zavisnosti od povrede pravilnika, korisnici Biblioteke mogu dobiti kaznu od najviše šest (6) mjeseci zabrane korišćenja svih usluga Biblioteke.

- Studenti koji ne izmire dugovanja prema Biblioteci, neće biti u mogućnosti da upišu naredni semestar  kao ni da dobiju potvrdu potrebnu za prijavljivanje diplomskog ispita, niti da se ispišu sa Akademije umjetnosti.

- Profesori koji ne izmire svoje obaveze prema biblioteci ne mogu zaključiti radni odnos.

Molimosvekorisnike  BibliotekeAkademijeumjetnostidasepridržavaju  gorenavedenihpravilakakobiseracionalizovalokorišćenjebibliotečkegrađe.

Potkategorije

Strana 1 od 4