:

K O N K U R S za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u toku 2019. godine

Podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima (u daljem tekstu: Podsticaji za naučnu produktivnost) podrazumijeva finansijska sredstva koja izdvaja Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) za publikovanje naučnih radova u časopisima koji se nalaze u Journal Citation Reports (JCR) izvještaju kompanije Klerivet analitiks (Clarivate Analytics), tj. u nekom od Web of Science indeksa.
 
Nagrada za naučna dostignuća u razvoju nauke (u daljem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se naučnicima i istraživačima za izuzetne rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada.
 
Prijavu na konkurs za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim naučnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća (u daljem tekstu: Konkurs) mogu podnijeti sami kandidati, kao i naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri), za svakog kandidata pojedinačno.