Konkurs za dodjelu novčanih nagrada

Kao što je već poznato, Univerzitet u Banjoj Luci je raspisao konkurs za dodelu novčanih nagrada 30. septembra, što se može vidjeti i na zvaničnom sajtu Univerziteta. Dopune istaknutog konkursa:

1.                                                                                                                                                                                                                        

Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj/umjetničkoj djelatnosti, u 2018. godini, i to:

1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada, i

2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnognaučno-istraživačkog/ UMJETNIČKOG projekta.

4.                                                                         

Upravni odbor Univerziteta će dodijeliti novčane nagrade iz tačke 2. člana 1. ove Odluke, u skladu sa sljedećim uslovima:

1) da nastavnik/saradnik ima status rukovodioci/koordinatora ili je učesnik projektnog tima međunarodnog naučno-istraživačkog/UMJETNIČKOG projekta;

2) da je nastavnik/saradnik u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci ili da ima zaključen ugovor o dopunskom radu u akademskoj 2019/2020. godini;

3) da u projektu učestvuju najmanje tri različite naučno-istraživačke institucije iz tri različite države;

4) da je projekat bio aktivan tokom cijele kalendarske 2018. godine.

Nastavnik ili saradnik može podnijeti samo jednu prijavu za jedan međunarodni naučno-istraživački/umjetnički  projekat.

Zavisno od visine obračunatih ukupnih nagrada, rukovodiocima/koordinatorima međunarodnog naučno-istraživačkog/umjetničkog projekta dodijeliće se novčana nagrada do 1.000,00 KM (neto), a učesnicima međunarodnog naučno-istraživačkog projekta/umjetničkog dodijeliće se novčana nagrada do 500,00 KM (neto).

5.                                                                                                                                                                                                                       

Konkurs iz člana 1. ove Odluke će se objaviti veb stranici Univerziteta u Banjoj Luci i oglasnim tablama svih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, i biće otvoren 15 dana od dana objavljivanja na veb stranici Univerziteta.  
 
Na konkurs je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Za tačku 1. „novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada“

1) kopiju objavljenog naučnog rada;

2) dokaz o visini faktora uticaja naučnog rada (impact factor) za časopis u kome je rad publikovan u 2018. godini;

3) dokaz da je kandidat prvi autor naučnog rada, i 4) kopiju otvorenog naloga u Google Scholar profilu.
  

Za tačku 2. „novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog/umjetničkog projekta“ 
 
1) dokaz o potpisanom ugovoru (grantu) za realizaciju međunarodnog naučnoistraživačkog/umjetničkog projekta;

2) dokaz o učešću najmanje najmanje tri različite naučno-istraživačke/umjetničke institucije iz tri različite države;

3) dokaz o aktivnom statusu projektu, odnosno dokaz da je projekat bio u fazi implementacije tokom cijele kalendarske 2018. godine, i

4) kopiju otvorenog naloga u Google Scholar profilu.
  
6.                                                              

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu, zajedno sa traženim dokazima iz člana 5. ove Odluke, putem pošte na sljedeću adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.  

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci (u daljem tekstu: Komisija).  Nakon što izvrši bodovanje i rangiranje kandidata, Komisija će Upravnom odboru Univerziteta dostaviti pisano mišljenje sa obrazloženjem, na dalje odlučivanje.
 

Evo i linka na kome se može pročitati kompletan Konkurs

http://www.unibl.org/sr/vesti/2019/09/konkurs-za-dodjelu-novcanih-nagrada-nastavnicima-i-saradnicima  

Strana 2 od 2