Zakazuje se odbrana završnog rada za kandidatkinju Jelenu Inđić, na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Grafika, pod nazivom teorijski i praktični dio: „Linije" 

Odbrana završnog rada će se održati 27.12.2017. godine sa početkom u 12,00 časova. U prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Komisija za odbranu u sastavu:

1. mr Gorica Miletić Omčikus, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik

2. mr Nenad Zeljić, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - mentor

3. mr Zoran Banović, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - član.
 

Završni rad sa izvještajem Komisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.