Zakazuje se odbrana Završnog rada na drugom ciklusu studija za kandidata Mladena Jankovića, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija, Harmonija sa harmonskom analizom, pod nazivom „Akordske i linearne strukture sagledane kroz odnos arhaičnog i savremenog u klavirskom opusu Mirjane Živković“. Odbrana završnog (master) rada će se održati 23.02.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.