Zakazuje se odbrana završnog rada kandidata Branimira Maksimovića, na studijskom programu Likovne umjetnost, smjer Slikarstvo, pod nazivom:


Melanholija (Melanholična stanja portreta u mediju slikarstva) 

Komisija za odbranu u sastavu: 

1. dr Siniša Vidaković, vanr. profesor, Istorija i teorija likovnih umjetnosti, 16.01.2014. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - predsjednik komisije

2. mr Borjana Mrđa, docent, Slikarstvo, 17.02.2016. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - mentor 

3. mr Danko Brkić, red. profesor, Slikarstvo, 19.02.2015. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - član

Odbrana završnog rada će se održati 19.06.2018. godine (utorak) sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Izložba u sklopu master rada je postavljena u Kulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci u periodu od 08.06-15.06.2018. godine. 
Završni rad sa izvještajem Komisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.