:

Odbrana završnog rada Biljane Trninić Gavranović

Zakazuje se odbrana završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Biljane Trninić-Gavranović, koja se sastoji iz samostalne izložbe i teoretskog rada, pod nazivom "Crtež kao samostalna likovna disciplina'', za utorak 03.03.2015. godine sa početkom u 12:00 časova, u suterenu Akademje umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u učionici br. 7. Komisija u sastavu:
1. Mr Novak Demonjić, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerzitetau Banjoj Luci – predsjednik;
2. Veso Sovilj, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u BanjojLuci–mentor;
3. Mr Jelena Karišik, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerzitetau Banjoj Luci–član;

Izvještaj Komisije kao i Završni rad su dostupni na uvid javnosti i mogu se pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.