Četvrtni upisni rok na smjeru Etnomuzikologija na drugom ciklusu studija

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1045/16 od 05.05.2016. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj  2016/2017. godini i Odluke o izmjenama odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj  2016/2017. godini,  te na osnovu odluke  Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.3013/16 i Odluke Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci broj 06-3.523-10.2/16 r  a  s  p  i  s  u  j  e  s e 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugogciklusa studija

u akademskoj 2016/2017. godini na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Etnomuzikologija u četvrtomupisnom roku

 

OPŠTE ODREDBE

Osnovni uslov za upis na studijskeprogrameprvegodine prvogciklusa studija je završeno četvorogodišnjesrednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i  Hercegovini,ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjerusklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prvegodine prvogciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnjesrednje škole) i

rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luciu saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe Univerziteta u Banjoj Luci.

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Na Univerzitet u Banjoj Luci pravo upisa nemaju kandidati koji na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti nisu ostvarili najmanje 15 bodova.

Kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva studijska programa koji imaju istovjetan kvalifikacioni ispit, s tim što će se prilikom prijavljivanja izjasniti koji je prvi a koji je drugi studijski program.

KONKURSNI ROKOVI

               

Prijavljivanje kandidata počinje 21.10.2016. a završava 24.10.2016. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 25.10.2016. godine sa početkom u 9,00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je isti dan do 14,00 časova;

Upis primljenih kandidata obaviće se 26.10.2016. godine.

 

OSTALE ODREDBE

 

4.1.  Visina školarine zaredovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama zaakademsku 2016/17. godinu utvrđena je Odlukom Vlade Republike Srpske.

4.2.  Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci  iznosi 70,00 KM.

                Uplata  će se vršiti prema odluci Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci. 

                Kandidat koji se upiše na studijski program prvegodine prvogciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom prijave, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

                (1) izvod iz matične knjige rođenih;

                (2) originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

                (3) dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,

                (4) ljekarsko uvjerenje (podnose samo kandidati koji se prijavljuju na Fakultet fizičkog vaspitanja i sportaUniverziteta u Banjoj Luci, izdato od Zavoda za medicinu rada i sporta RS, ul. Zdrave Korde br. 4, Banja Luka, broj telefona: 051/219-042).

Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerzitetau Banjoj Luci  jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, sadržati i nalaz psihologa.

Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis u roku od 48 časova od objavljivanja rang-liste  na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci.

Ispit iz predmeta Kontrapunkt 2

Ispit iz predmeta Kontrapunkt 2 kod prof. Steve Bojanića, održaće se u četvrtak 20.10.2016. godine u 10,00 časova, u baraci Akademije umjetnosti.

Odbrana završnog rada kandidatkinje Mione Cvijović

Zakazuje se odbrana završnog rada kandidatkinje Mione Cvijović, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Dirigovanje, pod nazivom: teorijski dio ”Dela Georgija Sviridova bazirana na muzičkom nasleđu narodnih napeva u njegovim vokalnim i simfonijskim delima,upoređujući sa ruskim kompozitorima koji su takođe za svoja dela uzimali folklorne motive“, i praktični dio Georgi Sviridov „Puškinov venac“ koncert za dva hora, za ponedjeljak 24.10.2016. godine sa početkom u 13:00 časova, na Akademji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, (baraka muzički dio).

Ispit iz predmeta Istorija umjetnosti

Ispit iz predmeta Istorija umjetnosti će se održati u četvrtak 20.10.2016. godine kod prof. Siniše Vidakovića u 8,00 časova, a kod prof. Ljiljane Ševo u 09,00 časova.

Strana 85 od 125