Odbrana master rada / Renata Medinac Кaurin

Zakazuje se odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija za kandidata Renatu Medinac Кaurin, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Кamerna muzika, pod nazivom: 

Praktični dio „Max Bruch: Osam komada za violinu, violu i klavir op. 83 – Andante, Andante con moto, Romanische melodie – Andante, Chiel Meijering: Caixa de Dolcos, Aleksander Glazunov: Pet noveleta op. 15 – Alla sapgnuola, Allegreto, Orientale, Allegro con brio“ i Teorijski dio „Pozicija, značaj i evolucija druge violine u gudačkom kvartetu“.

Кomisija za odbranu u sastavu:

1. Mr Biljana Jašić - Radovanović, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik,

2. Mr Dejan Trkulja, vanredni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, član,

3. Spec. Timea Hotić, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, mentor;

Odbrana završnog rada će se održati 07.10.2020. godine (srijeda) sa početkom u 12:00 časova u učionici br. 4 (baraka muzički dio) Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad sa izvještajem Кomisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.

 

Termini ispita / prof. dr Dragana Jovanović

Raspored ispita u drugom septembarskom roku


Ispit kod dr um. Dragane Jovanović vanr. prof. održaće se u utorak, 29.09.2020. godine u sljedećim terminima:


16.00 – Sviranje partitura (dirigovanje)
16.30 – Sviranje partitura (kompozicija)
17.15 – Orkestar (Dvoržak)

Termini ispita / prof. dr Zoran Maksimović, prof. mr Miodrag Medigović

Snimanje i dizajn zvuka 1 i 2, prof. dr Zoran Maksimović - ispit će se održati u ponedjeljak 14. septembra u 10.00 časova u Montaži 3.

Tehnika i tehnologija televizije 1 i 2, prof. mr Miodrag Medigović - ispit će se održati u četvratak 24. septembra u 15.00 časova u suterenu 9.

Digitalna postprodukcija, prof. mr Miodrag Medigović - ispit će se održati u petak, 25. septembra u 10.00 časova.

Strana 1 od 22