:

Uslovi upisa

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i položen prijemni (kvalifikacioni) ispit koji se sastoji, u zavisnosti od studijskog programa i smjera, od pismenog, usmenog i praktičnog dijela i razgovora pred komisijom, te  pregleda  priloženih radova.

Na prijemnom ispitu kandidati se ocjenjuju bodovima. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:

1. uspjeh u prethodnom školovanju - najviše 50 bodova,

2. uspjeh na prijemnom ispitu - najviše 50 bodova.

Smatraće se da je položio prijemni ispit za upis na prvi ciklus studija onaj kandidat koji je osvojio najmanje 15 od mogućih 50 bodova predviđenih za prijemni ispit. Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.

Rang lista kandidata koji su stekli pravo na upis objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Akademije umjetnosti, najkasnije 24 sata po obavljenim prijemnim ispitima. Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Univerziteta u Banjoj Luci. Kandidat može da podnese dekanu prigovor u roku od 36 sati od objavljivanja rang liste. Dekan donosi odluku po prigovoru u roku od 24 sata po dobijanju prigovora. Na studije se upisuju  kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis. Strani državljanin se može upisati na studije pod uslovima koje propisuje Zakon i akti Univerziteta u Banjoj Luci.

Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

1. dokumentaciju koja je navedena u konkursu,

2. umjetničke, teorijsko- umjetničke ili naučne radove, odnosno spisak značajnih javnih nastupa ili objavljenih radova, koji pokazuju kandidatovu sklonost za studije na određenom studijskom smjeru.