:

Studijski program Мuzičkа umjetnost

 

Višegodišnja tradicija razvoja muzičkog školstva, izuzetno bogata muzička stvaralačka baština, razuđen kulturni život i kritično narasle kadrovske potrebe umjetničkih institucija Republike Srpske, bili su osnovne pretpostavke na kojima je utemeljeno osnivanje studijskog programa Muzičke umjetnosti pri Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Koncipirana kao obrazovna, umjetnička i naučna institucija modernog tipa, zasnovana na sprezi najnovijih dostignuća savremene umjetničke, teorijsko-umjetničke i naučne prakse i najboljim tradicijama svjetske pedagogije u oblasti visokoškolskog umjetničkog obrazovanja, Akademija umjetnosti se ubrzo razvila u značajnu instituciju u bivšoj Jugoslaviji i jedan od najuspešnijih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Osnovni zadaci i ciljevi studijskog progama Muzičke umjetnosti, ali i Akademije umjetnosti uopšte, usmjereni su prije svega ka nadarenim mladim umjetnicima studentima svih profila i različitih interesovanja, u smislu omogućavanja pune afirmacije individualnih potencijala njihovog talenta, pružajući im, istovremeno, mogućnost slobodnog izbora i uticanja na sopstveni razvoj. Težnja ka visokim kriterijumima koje je potrebno zadovoljiti na prijemnim ispitima i tokom studija, kao i pretežno individualno programiranje i realizacija nastave osnovnih umjetničkih disciplina, koju, pored domaćeg kadra, izvode i istaknuti umjetnici iz zemlje i inostranstva, imaju za cilj da obezbjede visoku prohodnost i visoke prosječne ocjene.

 

Razvoj umjetničke djelatnosti, uobličen kroz realizaciju umjetničkih projekata, seminara i majstorskih radionica, predstavlja izuzetno značajan zadatak i cilj koji pripada području djelovanja Akademije umjetnosti. Treba napomenuti da pored individualnih programa koje u zemlji i inostranstvu ostvaruju studenti, saradnici i nastvanici, na studijskom programu Muzičke umjetnosti stalno djeluje i orkestar Akademije umjetnosti, kao i mnogi drugi poznati sastavi i ansambli.

 

Praćenje razvoja i primjena modernih dostignuća u teorijsko-umjetničkim i naučnim disciplinama iz oblasti nauka o umjetnostima, takođe zauzima značajno mjesto u katalogu ciljeva i zadataka koje studijski program Muzičke umjetnosti pred sebe permanentno postavlja i realizuje. Kroz individualne i grupne projekte čiji se rezultati objavljuju u stručnim časopisima, sopstvenim monografskim izdanjima ili u zajedničkim izdanjima sa drugim institucijama, studijski program Muzičke umjetnosti teži da ostvari konstantno usavršavanje studenata i nastavničkog kadra i u ovom domenu.

 

Obezbjeđivanje adekvatnog - procentualno visokog – plasmana studenata studijskog programa Muzičke umjetnosti na tržištu rada, kao i praćenje istog u smislu unapređivanja mogućnosti za zapošljavanje, predstavljaju, takođe, značajno područje djelovanja Akademije umjetnosti. U prilog pozitivnim tendencijama u ovoj sferi ciljeva i zadataka, govore i sve više rastuće kadrovske potrebe u umjetničkim i obrazovnim institucijama Republike Srpske. Samovrjednovanje i permanentno preispitivanje postavljenih zadataka i ostvarenih ciljeva, te unapređenje procesa njihove realizacije, omogućavaju da svršenim studentima studijskog programa Muzičke umjetnosti dalje usavršavanje i napredovanje bude skoro apsolutno zagarantovano. Mnogi naši studenti bez većih problema nastavljaju svoj umjetnički razvoj na našoj, ili bilo kojoj drugoj domaćoj ili inostranoj instituciji, o čemu postoji i opsežna dokumentacija.

 

Mobilnost i internacionalna saradnja ostvarena putem mnogobrojnih Ugovora o partnerstvu, kao i članstvom u Asocijaciji evropskih konzervatorijuma (AEC), postavlja studijski program Muzičke umjetnosti na vrlo visoku i zahtjevnu poziciju sa koje se društvena opravdanost, zadaci i ciljevi učestalo revidiraju, postavljaju i prate prema visoko-standardizovanim ali ujedno i specifičnim zahtjevima bolonjskog procesa u umjetničko-naučnom obrazovanju.

Nastava na studijskom programu Muzička umjetnost se izvodi na sljedećim smjerovima:

1. Kompozicija,

2. Solo pjevanje,

3. Dirigovanje,

4. Klavir, Gitara,

5. Gudački instrumenti,

6. Duvački instrumenti,

7. Etnomuzikologija, 

8. Muzička terija i pedagogija i

9. Kamerna muzika (na master studijama).