:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

SMJER  KOMPOZICIJA

Prijemni ispit se sastoji iz izvođenja ili drugog oblika zvučne prezentacije djela  (sa usmenom analizom) za kamerni ansambl koji odgovara zahtjevima četvrte godine na predmetu Kompozicija na osnovnim akademskim studijama.

SMJER SOLO PJEVANjE

Ispit iz solo pjevanja:

- jedna pjesma ili arija 17. ili 18. vijeka,

- jedna arija iz oratorijuma ili kantate,

- jedna pjesma autora 19. vijeka,

- jedna pjesma autora 20. vijeka,

- jedna pjesma domaćeg autora,

- jedna operska ili koncertna arija po slobodnom izboru.

Program se izvodi napamet na originalnom jeziku.

Intervju – razgovor s kandidatom.

SMJER DIRIGOVANjE

Dirigovanje jedne uvertire i jedne simfonije. Jedna koncertna pratnja.

Ispit se vrši u formi nastupa otvorenog za javnost, ili podnošenja komisiji kvalitetne video snimke (DVD) nastupa otvorenog za javnost. Na snimci se moraju jasno uočavati lice i dirigentski pokreti kandidata snimljenog anfas ili u poluprofilu, a mora se uočavati (makar i djelimično) najmanje polovina orkestra.

Snimka se mora dostaviti Katedri za dirigovanje najkasnije tri dana prije početka ispitnog roka.

SMJER KLAVIR I GITARA

Grupa: KLAVIR

Program u trajanju najmanje 30  minuta koji uključuje djela iz najmanje dvije stilske epohe.

Grupa: GITARA

Resital u trajanju od najmanje 30 minuta programa s djelima različitih žanrova i epoha.

SMJER GUDAČKI INSTRUMENTI

Violina:

- jedna koncertna etida ili kapris

- prvi stav Mocartovog koncerta sa kadencom

- jedan veliki koncert za violinu (cijeli)

Viola:

- jedna etida ili kapris

- prvi stav klasičnog koncerta sa kadencom

- jedan veliki koncert

Violončelo:

- jedna etida ili kapris

- prvi stav klasičnog koncerta s kadencom

- jedan veliki koncert (cijeli)

Kontrabas:

- prvi stav klasičnog koncerta

- prvi stav velikog koncerta

SMJER  DUVAČKIINSTRUMENTI

Resital sa sljedećim programom:

- jedna koncertna etida

- jedno ciklično djelo

- virtuozna kompozicija (napamet)

SMJER  ETNOMUZIKOLOGIJA

Pristupni rad koji po obimu i sadržaju odgovara završnom radu na prvom ciklusu studija odnosno diplomskom radu iz teorijskih predmeta na smjeru Muzička teorija i pedagogija.

Razgovor na temu vezanu za određeni broj radova koje će kandidat pročitati prije prijemnog ispita iz gradiva etnomuzikologije – glavnog predmeta. Tematske oblasti biće određivane mjesec dana prije prijemnog ispita.

SMJER MUZIČKATEORIJAI PEDAGOGIJA

Grupa: MUZIČKA TEORIJA

Pristupni rad koji po obimu i sadržaju odgovara završnom radu na prvom ciklusu studija odnosno diplomskom radu iz teorijskih predmeta na smjeru Muzička teorija i pedagogija.

Izrada pismene klauzure na zadatu teorijsko-analitičku temu iz jednog od predmeta (Muzički oblici, Kontrapunkt, Harmonija s harmonskom analizom). Kandidat na samom ispitu dobija više ponuđenih tema, od kojih bira jednu i radi je tokom tri sata, po pravilu bez korišćenja literature.

Razgovor komisije s kandidatom, što uključuje odbranu klauzure, pitanja vezana za pristupni rad, razgovor s kandidatom o njegovim interesovanjima i početnim planovima naučno-istraživačkog rada.

Grupa: MUZIČKA PEDAGOGIJA

Pristupni rad koji po obimu i sadržaju odgovara završnom radu na prvom ciklusu studija odnosno diplomskom/završnom radu iz Metodike solfeđa ili Metodike opšteg muzičkog obrazovanja na smjeru Muzička teorija i pedagogija.

Izrada pismene klauzure s temom iz Metodike solfeđa ili Metodike opšteg muzičkog obrazovanja. Vrijeme izrade: tri sata.

Razgovor komisije s kandidatom, što uključuje odbranu klauzure, pitanja vezana za pristupni rad, razgovor s kandidatom o njegovim interesovanjima i početnim planovima naučno-istraživačkog rada.

SMJER KAMERNA MUZIKA

Program u trajanju od najmanje 30 minuta, koji uključuje djela iz najmanje dvije stilske epohe.