Skip to content
Dr Goran V. Janković

Vanredni profesor, šef katedre

Goran V. Janković, rođen 26. januara 1957. godine u Podgorici. Accademiu di Belle Arti u Veneciji upisao 1981. godine u klasi poznatog italijanskog slikara Emilija Vedove. Diplomirao na Accademia di Belle Arti – Brera, Milano na odsjeku za slikarstvo 1986. godine. Stručno usavršavanje nastavio na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, gdje je 2013. godine stekao zvanje master likovni umjetnik. Nakon toga, završio master studij na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na smjeru Primenjena umetnost i dizajn 2018. godine. Vanredni profesor na studijskom programu Likovnih umjetnosti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci od 2017. godine. Rukovodilac studijskog programa Likovne umjetnosti na Akademiji umjetnosti od aprila 2012. godine do septembra 2013. godine. Šef Кatedre za grafički dizajn na studijskom programu Likovne umjetnosti od septembra 2014. godine do danas. Od novembra 2019. godine izabran za prodekana za umjetnost i međunarodnu saradnju na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Grafički dizajn

Osnivač i direktor Agencije za tržišne komunikacije ”Aquarius” iz Banje Luke od 1999. godine do 2011. godine u okviru koje je realizovao brojne projekte iz oblasti umjetnosti i kulture.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci diplomirao 1979. godine, a na istom fakultetu magistrirao 2004. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2010. godine stekao zvanje doktora ekonomskih nauka odbranom rada pod nazivom „Brendiranje države – teorijski i praktični aspekti“.

Za preko 30 godina rada u oblasti likovnih, vizuelnih umjetnosti i dizajna učestvovao u nizu projekata iz oblasti umjetnosti i kulture te izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik više priznanja i nagrada iz oblasti oglašavanja i grafičkog dizajna.