Skip to content

Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju

Katedra za dirigovanje

Katedra za solo pjevanje

Katedra za gitaru

Katedra za duvačke instrumente

Katedra za kamernu muziku

Katedra za etnomuzikologiju

Strani jezici

Кatedra za muzikologiju