Skip to content
Dekan Akademije umjetnosti

 

O biblioteci

Biblioteka je kulturna  i informaciona ustanova koja planski prikuplja, sređuje, čuva i daje na korišćenje bibliotečku građu naučnog, obrazovnog, umjetničkog i opštekulturalnog značaja. Biblioteka Akademije umjetnosti je kao i sama Akademija  jedna od najmlađih visokoškolskih ustanova  i  sastavni je dio naučno - nastavne infrastrukture Banjalučkog univerzita. U biblioteci veličene 56 kvadratnih metara su pored bibliotečkog fonda, smješteni i čitaonica koja broji 20 mjesta, te računarski centar za studente sa četiri računara i  jednim računarom za osoblje. Biblioteka sa čitaonicom smještena je u suterenu zgrade Akademije umjetnosti u prostoriji br. 8.

  • Rukovodilac

    Nataša Pavlović

  • Viši knjižničar

    Milka Kerović