Skip to content
image_not_found

Група Хармоника

 • Ко уписује овај смјер

  Намијењен је будућим студентима који би жељели да достигну висок професионални ниво извођења на хармоници као једном од најмлађих академских инструмената, након завршене средње музичке школе. Изузетно, потенцијални студенти не морају имати завршен инструментални смјер средње музичке школе, уколико докажу своје умјетничке и техничке способности на пријемном испиту. Смјер је намијењен младим људима који су заинтересовани за овладавање умјетничко извођачким вјештинама свирања кроз јединство техничког и музичког елемента.

  Студирање

  Сврха четворогодишњих основних, а потом и једногодишњих мастер студија хармонике  јесте формирање музичке личности – акордеонисте високог професионалног нивоа. Студент се развија као солиста, камерни музичар и оркестарски музичар, али се бави осталим умјетничко – теоријским дисциплинама које су у уској корелацији са овом дисциплином. Студенти хармонике постепено и систематично развијају своје извођачке и умјетничке способности кроз стилски разноврстан академски репертоар, али раде и на усвајању педагошких вјештина. Свирање хармонике потиче развијање самосталности, критичког развијања идеја, способност за креативан приступ проблемима, емоционално разумијевање, машту, самомотивацију. 

  Шта послије

  Студенти на студијском програму хармонике стичу веома широке компетенције које проистичу из специфичних предмета који се изучавају. То је прије свега самостална умјетничка активност и учешће у раду различитих ансамбала и оркестара. Свршени студент хармонике оспособљен је за педагошки и креативан рад у основним и средњим музичким школама, на предметима који припадају ужој умјетничкој области назначеној у додатку дипломе, али и за рад у институцијама културе.

 

01.

Основне студије

Након Основног студија, односно I циклус, стиче се звање дипломирани музички умјетник -240 ECTS, акордеониста 

Наставни план 2021 доступан је на линку.

 

 • image_not_found
  Пријава на конкурс

  Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и пријемни испит пред комисијом. 

  Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу:

  Документација

  Документацију која је наведена у конкурсу који можете пратити на Огласној плочи

 

 • image_not_found
  Пријемни испит

  Пријемни испит се састоји од:

  • Солфеђа*
  • 4 композиције од којих једна мора бити дјело настало до 1800 године у транскрипцији за хармонику; полифона композиција (уколико се ради о полифоном циклусу, мора бити изведен у цијелости);
  • композиција крупне форме (циклус од најмање 3 става од којих један мора бити сонатни облик);
  • композиција по слободном избору.

  НАЈМАЊЕ ЈЕДНО ДЈЕЛО МОРА БИТИ ОРИГИНАЛНО НАПИСАНО ЗА ХАРМОНИКУ.

  *Солфеђо (Захтјеви за пријемни испит из солфеђа за све одсјеке):

  1.    Једногласни модулативни диктат (до 16 тактова)
  2.    Примјер за пјевање „a prima vista“ (алтерације и модулације)
  3.    Примјер за ритмичко читање (парлато) „a prima vista“
  4.    Етида са инструменталном пратњом по сопственом избору (навјежбана)

  Консултације

  Током припрема за пријемне испите, организују се консултације са професорима.

  Др Зоран Ракић, ред. проф.

  Катедра за клавир и хармонику

 

 • image_not_found
  Ранг листа

  Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова. 
  Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе)
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

  Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).
  На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова. Кандидати који нису остварили више од 15 бодова на пријемном испиту немају право на упис.

   

Упознај професоре

Погледај њихове биографије и професионална постигнућа