Skip to content
Dr Nataša Glišić

Redovni profesor

Dr Nataša Glišić rođena je 19. februara 1973. godine u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik (1998). Na istom je fakultetu magistrirala (2005) odbranom teze „Elektra Danila Kiša kao citat Euripidove Elektre“. Doktorsku disertaciju „Tema mita o Elektri u dramama XX“ veka odbranila je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu (2008) i stekla zvanje doktora nauka o dramskim umjetnostima iz oblasti studije pozorišta. 
Redovni je profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (uža naučna oblast Istorija i teorija filma i teatra) za predmete Istorija svjetske drame i pozorišta (prvi ciklus studija) i Antička drama i pozorište, Pozorište XX vijeka i Savremeno pozorište (drugi ciklus studija). Šef je Katedre za istoriju i teoriju filma i teatra, dramaturgiju i produkciju. Živi u Banjoj Luci.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Istorija i teorija filma i teatra

Naučne radove objavljuje u časopisima i tematskim zbornicima nacionalne i svjetske periodike. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija, od kojih se izdvajaju konferencije na Univerzitetu „Karl Franc“ u Gracu, Univerzitetu u Helsinkiju, Univerzitetu u Stokholmu, Univerzitetu u Voriku, Institutu za teatar u Barseloni te naučni skupovi u organizaciji Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta u Rijeci, Univerziteta „Ćirilo i Metodije” u Skoplju i dr. Učesnik je značajnih međunarodnih naučnoistraživačkih projekata. Član je Međunarodne federacije teatrologa (IFTR/FIRT − International Federation for Theatre Research) od 2013. godine.
Nataša Glišić je autor knjiga Elektra kao citat. (2006), Kome priliči crnina (2012), (P)ogledi. Drama. Pozorište. Stvarnost. (2019) i Repertoar zabave i razonode. Francuska drama na sceni Narodnog pozorišta u Banjoj Luci 1930−1945 (2019).
Član je uredništva Agona, časopisa za pozorište i vizuelne komunikacije. 
Potpredsjednik je Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj.