Skip to content
Dr Dragica Panić Kašanski

Vanredni profesor, šef katedre

Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu diplomirala 1986. godine na Odsjeku za muzikologiju - etnomuzikologiju i stekla stručni naziv Akademski muzičar profesor. Magistrirala iz oblasti etnomuzikologije i etnokoreologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1996. godine i stekla akademski naziv Magistar nauka. Položila stručni ispit iz Metodike nastave muzičkog folklora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Odbranila doktorsku tezu na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci i stekla naučni stepen Doktora nauka iz Etnomuzikologije 2013. godine. 

Profesionalno iskustvo

Uža naučna oblast: Etnomuzikologija

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova, kao i dvije knjige iz oblasti etnomuzikologije i etnokoreologije: Igračica ili kolo i Nina, buba, pašljo sine, muzička i igračka tradicijska praksa Roma brčanskog kraja u drugoj polovini 20. vijeka. Takođe je i koautor još dvije knjige: Nematerijalno kulturno nasljeđe, teorijski, metodološki i administrativni aspekti i  Vodič kroz tradicionalnu muziku. Bila je član Komisije za nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srpske i Državne komisije BiH za saradnju sa Uneskom (2010-2014). Certifikovani je Uneskov ekspert za inventarisanje zasnovano na lokalnoj zajednici u kontekstu Konvencije Unesko 2003. Osim nematerijalnog kulturnog nasljeđa njeno polje interesovanja je primijenjena etnomuzikologija i promjene u tradicionalnoj muzičkoj kulturi nastale miješanjem urbanog i ruralnog i arhaičnog i savremenog. Autor je 45 koncerata posvećenih tradicionalnoj muzici prvenstveno srpskog kulturnog postora kao i autor programa pod nazivom Tradiciji na (s)ceni koji se odvija u okviru manifestacije „Dani Vlade Miloševića“ u Banjoj Luci. Osnivač je i mentor istraživačke terenske stanice za studente etnomuzikogije iz Banje Luke, Beograda i Novog Sada Etnokamp Kikinda koji već 19 godina organizuje terenska snimanja muzičko-folklorne građe Sjeverog Banata (Srbije i Rumunije) pod okriljem Akademskog društva za njegovanje muzike Gusle gdje je smješten i Arhiv folklorne građe. Osnivač je Udruženja za njegovanje srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa Baštinar Brčko, koji već 18 godina izdaje istoimeni časopis i suosnivač još dva naučna udruženja: CEFISK – Centar za folkloristiku i studije kulture iz Banje Luke i Nacionalnog komiteta u BiH Svjetskog vijeća za tradicionalnu muziku (ICTM). Predsjednik je Muzikološkog društva Republike Srpske. Od 2013. godine je šef Katedre za etnomuzikologiju na kojoj se nalazi Arhiv folklornih zapisa Akademije umjetnosti UNIBL.
Nastavno-naučni predmeti: Etnomuzikologija 1-8, Etnokoreologija 1-8; Tradicionalni instrumenti 1-4, Tradicionalno pjevanje 1-4, Muzički folklor 1-2; Tradicionalna muzika svijeta; Etnokoreologija i Etnomuzikologija I-II.