Skip to content
Dr Ira Prodanov Кrajišnik

Gostujući profesor

Dr Ira Prodanov Кrajišnik osnovne studije muzikologije završila je u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti. Magistarsku tezu odbranila je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Doktorske studije započela je u Tibingenu, Nemačka, a doktorsku tezu odbranila na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Muzikologija

Trenutno je redovni profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu i na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, Republika Srpska. Oblasti njene ekspertize su evropska i srpska muzika 20. i 21. veka. Posebno se posvetila istraživanju interdisciplinarnosti u odnosu muzike i medija, muzike i religije, teorije i prakse popularne muzike. Drži kurseve celoživotnog učenja akreditovane u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u oblasti komunikacionih i prezentacionih veština, popularne muzike, te digitalnih kompetencija u nastavi muzike. Dr Ira Prodanov predaje sledeće predmete: Istorija muzike 20. veka, Muzika i mediji, Muzika 17. i 18. veka, Religija u muzici 20. veka, Akademsko pisanje, Muzikologija 1 (doktorske studije). Bila je koordinator za Tempus projekat InMusVeb na Akademiji umetnosti i rukovodilac naučnog projekta Кulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti (2016 – 2020). Trenutno je član tima novog Erasmus +К2 projekta DEMUSIS (2019/2022). Objavila je šest knjiga i više od 50 naučnih radova. Uvela je novi master program na Akademiji umetnosti pod nazivom Muzika i mediji u okviru projekta InMusVeb. Ira Prodanov prevodi knjige sa nemačkog i engleskog jezika i piše dramske predstave za decu. Trenutno je mentor u izradi jedne doktorske disertacije.