Skip to content
Matija Antonić, ma

Viši asistent

Matija Antonić je rođen 23.12.1991. godine u Banjoj Luci. Osnovnu i srednju muzičku školu „Vlado Milošević“ je završio na dva smjera: muzički saradnik i muzički izvođač (viola) u klasi prof. Mirjane Bubić. Кroz školovanje je učestvovao na brojnim takmičenjima i osvajao brojne nagrade. Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci upisuje 2011. godine na smjeru za muzičku teoriju i pedagogiju. Završni rad pod nazivom „Mogućnosti implementacije primjera iz Mokranjčevih rukoveti u proces muzičkog opismenjavanja“ odbranio je 2016. godine pod mentorstvom dr Saše Pavlovića. Iste godine upisuje master na studijama za muzičku pedagogiju. Master rad pod nazivom "Domaći zadatak sa stanovišta nastave solfeđa" (mentor dr Saša Pavlović, red. prof.) je odbranio 14.04.2021. god. na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Umjetničko-teorijske discipline

Od 2017. godine izabran je u zvanje asistenta za predmete Solfeđo 1-8 i Metodika solfeđa 1-4. Pored navedenog, piše aranžmane za dječje horove. Svoj prvi naučno-istraživački rad pod nazivom „Zadaci iz teorije muzike sa stanovišta Blumove taksonomije“ zajedno sa profesorom Sašom Pavlovićem izdao je 2021. godine. Autor je primjera za takmičenja iz solfeđa osnovnih i srednjih muzičkih škola širom Republike Srpske.

Pored muzičkih aktivnosti bavi se izradom internet stranica (web design), kao i digitalnim marketingom.