Skip to content
Sanja Pupac, ma

Viši asistent

Sanja Pupac, viši asistent na užoj naučnoj oblasti Etnomuzikologija na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Rođena je 1982. u Banjoj Luci. Nižu i Srednju muzičku školu „Vlado Milošević“ završila u Banjoj Luci. Studij etnomuzikologije završila na Akademiji umjetnosti Banja Luka, odsjek Muzička umjetnost, smjer Etnomuzikologija-muzikologija diplomskim/master radom sa temom „Muzička i orska tradicija Zmijanja-prilog proučavanju igre i muzike Donjeg i Gornjeg Ratkova, Sitnice i Stričića“ pod mentorstvom prof. dr Dimitrija Golemovića i prof. dr Olivere Vasić.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Etnomuzikologija

U toku osnovnih studija bila je demonstrator na predmetu etnokoreologija, a radila je i kao profesor muzičke kulture u osnovnoj školi. Zvanje asistenta na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci stiče 2008. godine, a poslije i zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Etnomuzikologija. Zaposlena je u Muzeju Republike Srpske kao viši kustos etnomuzikolog i kao viši asistent na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.

Autor je mnogih naučnih i stručnih radova iz oblasti etnokoreologije i etnomuzikologije. Učesnik je brojnih međunarodnih simpozijuma i seminara u Republici Srpskoj i BiH, kao i u regionu. Predavala je na mnogim seminarima i radionicama iz oblasti tradicionalnih igara, tradicionalne pjesme i tradicionalnih instrumenata.

Bila je član žirija na događajima čiji je predmet očuvanje nematerijalne kulturne baštine. Кoordinator je mnogih terenskih istraživanja nematerijalne kulturne baštine, kao i član komisija za ocjenjivanje projekata iz oblasti kulture i kulturnog nasljeđa.

Radila je i u stručnim radnim grupama kao predlagač raznih Pravilnika i Zakona iz oblasti kulture.