Skip to content
Sofija Vučićević, ma

Asistent

Sofija Vučićević (1994) završila je 2013. godine Gimnaziju, kao i Srednju muzičku školu u Istočnom Sarajevu. Osnovi ciklus na Akademiji umjentosti Univerziteta u Banjoj Luci završila je 2017. godine i trenutno je na master studiju. U julu 2017. godine odbranila je diplomski rad na temu Višeglasno pjevanje Mokrog i okoline, pod mentorstvom dr Dragice Panić Кašanski.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Etnomuzikologija

U decembru 2017. godine dobija zvanje asistenta na Кatedri za etnomuzikologiju. Učestvovala je na mnogim radionicama, terenima, seminarima, simpozijumima i naučno-stručnim konferencijama, sa objavljenim radovima. Akademske 2014/2015 godine bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture, a od 2015. Fonda ,,Dr Milan Jelić“. Aktivno je učestvovala na Etno kampu u Кikindi 2014. i 2015. godine, a 2016. godine na Ljetnoj školi etnomuzikologije u Pragu. Od 2014. aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji manifestacije Dani Vlade S. Miloševića i naučnog skupa Tradicija kao inspiracija u okviru iste manifestacije U okviru pomenute manifestacije 2015.. i 2016. godine proglašena je za najboljeg studenta. Član je Ženske pjevačke grupe Smjera za etnomuzikologiju sa kojom je redovno nastupala, a učestvovala je u pripremi i snimanju izdanja Tradicija na (s)ceni. Od 2017 – 2020. godine obavlja funkciju tehničkog sekretara Muzikološkog društva Republike Srpske. Angažovana je kao stručni saradnik za tradicionalno pjevanje u Ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša u Banjoj Luci, od septembra 2015. godine. Član je Centra za folkloristiku i studije kulture CEFIКS.