Skip to content
Maja Dodig

Akademski slikar

Maja Dodig rođena je 26. 02. 1975. godine, u Banjoj Luci. Diplomirala je na Akademiji umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci, studijski program Likovnih umjetnosti, smijer Slikarstvo, u klasi prof. Ratka Lalića, sa ocjenom 10 i prosječnom ocjenom u toku studija 9, 22. Postdiplomske studije je upisala 2003. godine, na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, studijski program Likovnih umjetnosti, smijer Slikarstvo, gdje je i odbranila magistarski rad sa ocjenom 10, i time stekla naziv Magistra likovnih umjetnosti iz oblasti slikarstva.

Profesionalno iskustvo

Na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, je zaposlena u zvanju asistenta od 2002. godine.

Od 2007. godine u zvanju docenta, a od 2012. godine je u zvanju vanrednog profesora na predmetima Likovna forma i Likovno oblikovanje.

Od 2007. godine, angažovana je i na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, Studijski program Tekstilno inženjerstvo i Grafičko inženjerstvo na predmetima Crtanje i slikanje 1 i 2.

Od 2018. godine je u zvanju redovnog profesora. 

Nosila je funkciju prodekana za nastavu od 2009. do 2016. godine, i vršila je dužnost šefa Кatedre za geometriju oblika i prostorno i grafičko predstavljanje u periodu od 2013. do 2016. godine.

Angažovana je u svojstvu kreativnog direktora međunarodnog festivala studentskih pozorišta ''Кestenburg 2017'', u periodu od 2015. do 2017. godine.

Jedan od organizatora javne tribine ''Prostor grada, prostor stvaralaštva'' čiji je rezultat odvajanje resora kulture iz okvira resora društvenih djelatnosti Grada Banja Luka, kao i Кulturnog plenuma Banja Luka.

Izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je pohvale bijenala jugoslovenske studentske grafike, Dom kulture u Beogradu, nagrade Galerije likovnih umjetnosti u Banjaluci i Zlatne plakete za postignut uspjeh Univerziteta u Banjaluci.

Član je Upravnog odbora Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske.

U martu 2020. godine je imenovana na mjesto direktora JU Narodno pozorište Republike Srpske.