Skip to content
Dr Milan Milojković

Docent, gostujući profesor

Milan Milojković (1986, Zaječap) nakon zavpšene SMŠ Jocin Slavencki u Beogpadu (2006), zanočinje ctudije muzikologije na Fakultetu muzičke umetnocti u Beogpadu, koje zavpšava 2018. godine odbpanom doktopcke diceptacije.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Muzikologija

Do sada je objavio više radova u različitim izdanjima, kao što su međunarodni časopisi (Novi zvuk, Muzikologija, TheMa (Beč)...) tematski zbornici radova, veb-portali itd. Кrajem 2010. godine, objavio je studiju o muzici Maksa Regera pod nazivom Sempre con tutta forza, 2013. godine studiju Analiza jezika napisa o muzici (Srbija u Jugoslaviji 1946-1975) i 2021. godine knjigu Digitalna tehnologija u srpskoj umetničkoj muzici. Trenutno radi kao docent na katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti u Novom Sadu, te kao gostujući predavač na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Jedan je od muzičkih urednika na III programu Radio Beograda. Bavi se dizajnom analognih i digitalnih muzičkih instrumenata i nastupa sa raznim, pretežno kamernim ansamblima.