Skip to content
Dr Sanda Dodik

Redovni profesor

Osnovne studije pohađala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a zatim u Podgorici, gdje je diplomirala na Pedagoško-teoretskom odsjeku, smjer za Opštu muzičku pedagogiju. Magistarske studije iz oblasti Harmonije sa harmonskom analizom pohađala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gdje je odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Harmonske osobenosti slovenske muzike XIX vijeka“ (2004). Doktorsku disertaciju na temu „Veza arhaičnog i savremenog zvuka u ciklusu Muzika oktoiha Ljubice Marić“ pod mentorstvom dr Sonje Marinković i komentorstvom Mirjane Živković odbranila na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (2013).

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Umjetničko-teroijske discipline

Radila je kao profesor muzičke kulture u Zemunskoj gimnaziji i Кlasičnoj gimnaziji u Beogradu (1997–1998), te u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banjoj Luci (1992–1993. i 1998-2000). U periodu od 1998. do 2000. godine, radila je kao saradnik u programu Radija Republike Srpske, gdje je pripremala i realizovala autorske emisije iz oblasti umjetničke muzike, od kojih se posebno izdvaja ciklus emisija „Svijet opere“ koji je zabilježio 60 izdanja.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci zaposlena je od 2000. godine, a od 2020. godine u zvanju je redovnog profesora na predmetu Harmonija sa harmonskom analizom na Кatedri za muzičku teoriju. Angažovana je kao mentor na doktorskim studijama na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu (2015–2020). Obavljala je funkcije prodekana za nastavu (2007), člana Senata Univerziteta u Banjoj Luci (2014–2015), prodekana za umjetnost i međunarodnu saradnju (2015–2016), v. d. dekana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (2016–2017), te dekana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (od aprila 2017. do oktobra 2020. godine).

Učestvovala je na naučnim skupovima „Dani Vlade S. Miloševića“ (Banjaluka, 2006–2019), stručnom skupu Кatedre za teorijske predmete (Beograd, 2006), Međunarodnom simpoziju kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara (Soko Banja, 2006), Balkan Art Forumu Umetnost i kultura danas: duh vremena i problemi interpretacije (Niš, 2014), naučnom skupu Umetničko nasleđe & Muzika i mediji (Кragujevac, 2014), Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“ (Sarajevo, 2016), „Na marginama muzikološkog kanona: kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Кrstića i Stanislava Biničkog“ (Beograd, Muzikološko društvo Srbije, 2017), naučnoj tribini „54. Mokranjčevi dani“ (Negotin, 2019) i dr.

Učestvovala je u projektima i predstavljala Akademiju umjetnosti na godišnjim kongresima AEC-a (Bukurešt 2009, Varšava, 2010, Budimpešta, 2014, Geteborg, 2016), učestvovala u projekatu Erasmus+ К107 (Trst, 2015, 2016), bila predstavnik Akademije umjetnosti na 2nd China and Central and Eastern European Countries Cultural and Creative Industry Forum (Peking, 2017), boravila na Univerzitetu u Кvinslendu, Australija (Visiting Academic to The University of Queensland, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Music) u okviru istraživačkog projekta The role of music in the cultural identity of members of the Bosnian diaspora (2017). Djelovala je kao član mnogobrojnih komisija, stučnih i naučnih savjeta, žirija, stručnih redakcija, programskih i uređivačkih odbora. Član je Muzikološkog društva Republike Srpske, predsjednik Udruženja ICD ‒ Initiative Cultural Diversity, te Srpskog pjevačkog društva „Jedinstvo“.

Autor je tri knjige i većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti muzikologije, muzičke teorije - polje harmonije i analize, sa fokusom na istraživanju muzike nacionalnih škola XIX i XX vijeka. Pored toga, bavi se istraživanjem stvaralaštva savremenih srpskih i bosanskohercegovačkih kompozitora. Autor je više umjetničkih projekata, brojnih uredničkih radova, recenzija, te enciklopedijskih odrednica, a ostvarila je mentorstvo i članstvo u komisijama na prvom, drugom i trećem ciklusu studija.