Skip to content
Dr Saša Pavlović

Redovni profesor, šef katedre

Prof. dr Saša Pavlović, diplomirao je i magistrirao na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju pod mentorstvom prof. dr Zorislave M. Vasiljević. Magistrirao je na temu „Mokranjčev Osmoglasnik sa stanovišta metodike muzičke pismenosti“ (2005). Na istoj visokoškolskoj ustanovi odbranio je i doktorsku tezu „Mogućnosti primene informaciono-komunikacione tehnologije u nastavi muzičkog opismenjavanja“, mentor prof. dr Gordana Stojanović (2019).

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Umjetničko-teorijske discipline

Pedagošku djelatnost obavljao je u osnovnim i srednjim muzičkim i opšteobrazovnim školama kao nastavnik više predmeta (solfeđa, klavira, muzičke kulture, gitare, kamerne muzike i hora) na prostoru Republike Srbije (S. Palanka: 1994-1999) i Republike Srpske (Doboj: 1999-2008). Od 2003. godine zaposlen je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na Katedri za muzičku teoriju i pedagogiju, prvo u svojstvu demonstratora, a zatim u zvanju asistenta (2004−2008), docenta (2008-2013), vanrednog profesora (2013-2019) i redovnog profesora (2019) za predmete Solfeđo i Metodika solfeđa. Nastavu izvodi na prvom i drugom ciklusu studija. Obavlja funkciju šefa Katedre za solfeđo i muzičku pedagogiju. Član je Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, Muzikološkog društva RS, Asocijacije kompozitora – muzičkog stvaralaštva BiH, radnih grupa za izradu NPP za osnovne i srednje škole i komisija za polaganje stručnih ispita. Pavlović je autor velikog broja naučnih i stručnih radova iz oblasti muzičke pedagogije, zvučnih i štampanih muzičkih publikacija, primjera za takmičenja iz solfeđa kao i velikog broja aranžmana za razne muzičke sastave i pozorišne predstave. Rukovodilac je i realizator brojnih seminara, pedagoških i umjetničkih projekata i član žirija na različitim muzičkim festivalima i takmičenjima. Kao muzički izvođač i umjetnički rukovodilac SPD „Iva“ realizovao je veliki broj koncerata u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih nagrada i društvenih priznanja u oblasti muzičke pedagogije, muzičkog stvaralaštva i za promociju i očuvanje tradicionalnog muzičkog blaga.