Skip to content

Anketiranje studenata u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine 

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 27.4.2023. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa. 

Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unapređenja. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja.  
U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata. 

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja definisane članom 2. Pravilnika, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Članom 7. Pravilnika je propisano da „su anketiranjem obuhvaćeni oni studenti, koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru“.  

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 13. maja 2024. do 02. juna 2024. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u ljetnom semestru 2023/2024. godine, kao i anketiranje o radu rukovodstva i administrativnih službi fakulteta/Akademije umjetnosti koje se obavlja  jednom u tekućoj akademskoj godini u ljetnom semestru.  
 
NAPOMENA: Ukoliko prilikom popunjavanje ankete naiđete na tehničke probleme, molimo vas da se obratite administratoru vašeg fakulteta.