Skip to content

Pripremna nastava - studijski program Muzičke umjetnosti

Pripremna nastava - studijski program Muzičke umjetnosti

Pripremna nastava za prijemni ispit održaće se po sljedećem rasporedu:

 

Muzička teorija i pedagogija (Kompozicija, Dirogovanje i Etnomuzikologija):
 

Solfeđo 26.05. u 10.00-12.30
Muzička teorija 26.05. u 13.00-14.30
Klavir 26.05. u 14.30

Kompozicija
kontakt ma David Mastikosa, viši asistent david.mastikosa@au.unibl.org
 
Dirigovanje
kontakt ma Dušan Urošević, viši asistent dusan.urosevic@au.unibl.org
mr Branka Radošević Mitrović, vanr. prof. branka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org
 
 
Etnomuzikologija
kontakt Sofija Vučićević, asistent sofija.vucicevic@au.unibl.org
 
 
Gudači 
kontakt mr Ivan Otašević, red. prof. ivan.otasevic@au.unibl.org
 
Solo pjevanje
01.-03. 06. u 14.00-18.00 kabinet za solo pjevanje
kontakt mr Dunja Simić, red. prof. dunja.simic@au.unibl.org
 
Klavir/ Harmonika
kontakt dr umj. Dejan Janković, docent dejan.jankovic@au.unibl.org
 
Gitara
kontakt mr Nataša Jokić, red. prof. natasa.jokic@au.unibl.org
 
Duvači 
flauta/truba  kontakt mr Sonja Miletić, vanr. prof. sonja.cule@au.unibl.org
 
klarinet/saksofon: kontakt mr Dejan Trkulja, vanr. prof.  dejan.trkulja@au.unibl.org
 
oboa: kontakt mr Jasna Grahovac, vanr. prof. jasna.grahovac@au.unibl.org
 

učionica br. 3 (baraka)
David Mastikosa MA, viši asistent i Mladen Janković MA, viši asistent

HARMONIJA I MUZIČКI OBLICI - 14:00-15:30 časova, učionica br. 3 (baraka)
David Mastikosa MA, viši asistent i Mladen Janković MA, viši asistent

Pripremna nastava je besplatna.