Skip to content
Dekan Akademije umjetnosti

 

O biblioteci

Biblioteka je kulturna  i informaciona ustanova koja planski prikuplja, sređuje, čuva i daje na korišćenje bibliotečku građu naučnog, obrazovnog, umjetničkog i opštekulturalnog značaja. Biblioteka Akademije umjetnosti je kao i sama Akademija  jedna od najmlađih visokoškolskih ustanova  i  sastavni je dio naučno - nastavne infrastrukture Banjalučkog univerzita. U biblioteci veličene 56 kvadratnih metara su pored bibliotečkog fonda, smješteni i čitaonica koja broji 20 mjesta. Biblioteka sa čitaonicom smještena je u suterenu zgrade Akademije umjetnosti u prostoriji br. 8.

 • Rukovodilac

  Nataša Pavlović

 • Viši knjižničar

  Milka Kerović

Bibliotečki fond

Na raspolaganju je 13913 bibliotečkih jedinica

Prema svojoj namjeni i potrebama biblioteka posjeduje različite vrste bibliotečkih jedinica: monografske publikacije, muzikalije, serijske publikacije, audio - vizuelnu građu, ali i veliki broj kataloga i ostalih materijala koje koriste studenti u svakodnevnom radu. Biblioteka posjeduje i izdanja Akademije umjetnosti na koja smo veoma ponosni. Ukupan fond biblioteke je 13913 bibliotečkih jedinica i ima tendenciju stalnog rasta. Ipak treba napomenuti da je bibliotečki fond u posljednje tri godine veoma obogaćen zahvaljujući prije svega poklonima srodnih institucija i pojedinaca.

Pored osnovne kolekcije, cirkulativne i referensne zbirke, biblioteka posjeduje i važnu zbirku koju čine zaostavštine: Vase Popovića i Vlade Miloševića ustupljene od strane porodica Akademiji umjetnosti na korišćenje. Ove važne zbirke odvojene su od aktivnog fonda i smještene u odvojene prostorije sa ograničenim pristupom.

image_not_found

Lična biblioteka pokojnog prof. dr Vojislava Koraća

 • Prvi legat je lična biblioteka pokojnog prof. dr Vojislava Koraća, redovnog člana Nauke i umetnosti Srbije iz Beograda.

  Bio je srpski istoričar arhitekture. Posvetio je svoj život proučavanju srpske srednjovjekovne umjetnosti i arhitekture, posebno njenih veza sa vizantijskim svijetom, te uticajima Italije na istočnim obalama Jadrana. Profesor Korać, visoko je cijenio obrazovanje kako u oblikovanju ličnosti tako i u oblikovanju nacionalnog bića svog naroda. Akademik prof. dr Korać je želio da njegova biblioteka i služi tom cilju.

  Legat akademika Koraća sadrži 1923 publikacije, od toga 1593 monografskih i 400 serijskih publikacija, te veliki broj separata, slajdova, filmova i fotografija.

  Veliki broj knjiga je na italijanskom, njemačkom, engleskom, bugarskom, makedonskom, grčkom te jermonskom, kirgistanskom i makedonskom jeziku.

  Knjige legata su evidentirane u knjigama inventara naše biblioteke i smještene propisno u vitrine posebne prostorije.

  Legat je odvojen od aktivnog fonda, a pristup legatu imaju samo bibliotekari. Zbirka se koristi u skladu sa zakonom o legtima.

image_not_found

Lična Biblioteka prof. dr Miljka Šindića

 • Prof. MIljko Šindić je i jedan od osnivača Akademije umjetnosti i zavještavajući svoju ličnu biblioteku našoj biblioteci ukazao je povjerenje Akademiji umjetnosti i Univezitetu u Banjoj Luci. 
  Legat prof. dr Šindića sadrži 1670 publikacija od toga: stručna literatura 429 knjiga, 647 zavičajni pisci, izbori poezije 26 knjiga, ostali pisci 279 knjiga, periodika 216, literatura autora Miljka Šindića 20 knjiga, te posebna izdanja, unikati 53.
  Sve knjige su evidentirane u inventarnim  knjigama naše biblioteke, te smještene u skladu sa propisima u posebne vitrine sa ograničenim pristupom.