Skip to content

Dokumenti na nivou Akademije

Preuzmite dostupne dokumente

 

 

 

Dijana Šukalo, dipl. pravnik

Sekretar Akademije umjetnosti
Preuzmite dostupne dokumente
 • Statut Akademije umjetnosti iz 30.12.2022. - preuzmi
 • Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci  - pozitivno mišljenje na prijedlog Statuta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 • Odluka Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća o usvajanju Statuta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 • Pravilnik o internet prezentaciji Akademije umjetnosti  - preuzmi
 • Pravilnik o načinu pripreme i postupku izrade i odbrane završnog rada na II ciklusu studija (do 29.02.2024.) - preuzmi
 • Pravilnik o postupku prijave, izrade i odbrane završnog rada na II ciklusu studija (od 01.03.2024.)- preuzmi
 • Pravilnik o dodjeli nagrada Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 • Poslovnik o radu nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 • Cjenovnik usluga Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 • Poslonik o radu Katedri Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 • Pravilnik o korišćenju pripadajućeg dijela vaspitnih sredstava Akademije umjetnosti- preuzmi
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o korišćenju pripadajućeg dijela vaspitnih sredtava Akakdemije umjetnosti - preuzmi

Arhiva članaka

Pročitajte objavljene dokumente

 

 

 • Primjer 1- pročitaj
 •  

 

 1. Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi - 16. јануар 2020. године
 2. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Lucipreuzmi
 3. Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci - preuzmi
  1. Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci - preuzmi
  2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci - preuzmi
  3. Zaključak Senata 27. jun 2019. godine - preuzmi
 4. Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi - preuzmi
  1. Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi - preuzmi
  2. Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi - preuzmi
 5. Pravilnik o korišćenju slobodne studijske godine - preuzmi
 6. Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na Internetu - preuzmi
 7. Pravilnik o dodjeli priznanja nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - PREČIŠĆEN TEKST – preuzmi
  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi - 27. septembar 2018. godine
 8. Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse – preuzmi
  1. Odluka o stavljanju van snage člana 6. Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za getuta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, broj 02/04-3.1472-46/12 od 21.6.2012. godine - preuzmi - 9. avgust 2019. godina
 9. Pravilnik o priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - preuzmi - 5. mart 2019. godine
  1. Prilog 1 - Zahtjev za ekvivalenciju - preuzmi
  2. Prilog 2 - Zahtjev za priznavanje strane obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja - preuzmi
  3. Pravilnika o dopuni pravilnika priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci [28.11.2019. godine] - preuzmi
 10. Pravilnici o dodjeli stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univezitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (Službeni glasnik RS, br. 102 - strane 9 i 11) - preuzmi
 11. Pravilnik o vanrednom studiju - preuzmi
 12. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 13. Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja - preuzmi
 14. Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata - preuzmi
 15. Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa - preuzmi
 16. Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija - preuzmi
 17. Pravilnik o postupku provjere originalnosti završnih radova studenata na II i III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci - preuzmi
 18. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja - preuzmi
  1. Prilozi uz Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja - preuzmi
 19. Pravilnik o fondu za podsticaj i promociju naučnoistraživačkog i umjetničkog rada na Univerzitetu u Banjoj Luci - 4. juni 2019. godine - preuzmi
 20. Pravilnik o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja - Sl. glasnik RS, broj 2/22 - preuzmi 
 1. Pravila studiranja na I i II ciklusu studija - preuzmi
 2. Pravila studiranja na III ciklusu - 26. decembar 2019. godine - preuzmi
  1. Odluka o izmjeni Pravila studiranja na III ciklusu - 26. 09. 2020. godine - preuzmi
 3. Pravila o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107 - 1. april 2019. godine - preuzmi
  1. Odluka o izmjenama Pravila o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107 - 17. jul 2019. godine - preuzmi
 4. Pravila za prijavu i realizaciju ERAZMUS+ projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci - 14. novembar 2019. godina - preuzmi
  1. Prilog 1 - preuzmi
  2. Prilog 2 - preuzmi
  3. Prilog 3 - preuzmi
  4. Prilog 4 - preuzmi
 5. Pravila za prijavu i realizaciju CEEPUS III mreže - 14. novembar 2019. godine - preuzmi
 1. Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2020/21. godinu - 13. juli 2020. godine - preuzmi
Obrasci u skladu sa Odlukom o formi i sadržini Prijave teme za izradu doktorske disertacije , Izvještaja o ocjeni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni urađene doktorske disertacije broj 02/04-3.2038-151/16 od 18.07.2016. godine.
 1. Obrazac 1 – Prijava teme za izradu doktorske disertacije - preuzmi
 2. Obrazac 2 - Izvještaj o ocjeni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije - преузми
 3. Obrazac 3 – Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze - preuzmi
 1. Obrazac 1 – Podaci o autoru odbranjene doktorske disertacije - preuzmi
 2. Obrazac 2 - Izjava 1 - Izjava o autorstvu - preuzmi
 3. Obrazac 3 – Izjava 2 - Izjava kojom se ovlašćuje Univerzitet u Banjoj Luci da doktorsku disertaciju učini javno dostupnom - preuzmi
 4. Obrazac 4 – Izjava 3 - Izjava o identičnosti štampane i elektronske verzije doktorske disertacije - preuzmi
 1. Obrazac 1 – Prijava teme za izradu doktorske disertacije - preuzmi
 2. Obrazac 2 - Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze - preuzmi
 3. Obrazac 3 – Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze - preuzmi
 4. Obrazac 3 – Obrazac 4 – Ivještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika - preuzmi

Propisi na nivou Univerziteta

Dokumente možete preuzeti na stranici Univerziteta