Skip to content
image_not_found

Smjer Pozorišna režija

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Studij Pozorišne režije namijenjen je studentima koji žele da steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti pozorišta i pozorišne režije. Pozorišni režiser ima ključnu ulogu u stvaranju pozorišne predstave. Koristeći zanatska i umjetnička znanja, a slijedeći sopstveni senzibilitet i pogled na svijet, u saradnji sa cijelom ekipom predstave, pozorišni režiser upravlja svim procesima oblikovanja pozorišne predstave. 

  Studiranje

  Prvi ciklus studiranja na studijskoj grupi Pozorišna režija traje 4 godine (8 semestara). Nastava se odvija kroz obavezne i izborne predmete, a na kraju studija ostvaruje se ukupno 240 ECTS bodova i stiče zvanje Diplomirani pozorišni režiser. Tokom studija se stiču znanja iz istorije i teorije pozorišta i pozorišne režije, ali je akcenat prije svega na praktičnom aspektu nastave. To podrazumijeva rad na samostalnim praktičnim zadacima, uz saradnju sa studentima glume i drugih odsjeka, gdje student ima priliku da svoja teorijska znanja iskaže kroz konkretnu pozorišnu formu, istovremeno razvijajući individualni stil i estetiku.

  Šta poslije

  Završene studije Pozorišne režije nudi mogućnost samostalnog umjetničkog rada u pozorišnim kućama i ustanovama kulture, kao i mogućnost zapošljavanja u velikom broju institucija kulture, na različitim  pozicijama.
  Diplomirani pozorišni režiser, pored kompetencija za umjetnički rad u pozorištu, dobija i čvrste osnove za dalje razvijanje u pravcu lutkarstva, filmske i TV režije, dramaturgije i drugih disciplina, kako bi zadovoljili individualne afinitete studenata u njihovom daljem razvoju. 

   

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani pozorišni režiser – 240 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. Sljedeći upis je u školskoj 2022/23 godini. Smjer se upisuje svake dvije godine.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit se polaže kroz širi i uži krug izbora. Za širi krug kandidati imaju zadatak da prije prijemnog ispita pripreme pismenu analizu dramskog djela „POKOJNIK“ Branislava Nušića (5 - 10 strana kucanog teksta), koju predaju uz dokumente za prijavu. Pored toga, kandidati imaju obaveznu literaturu koju trebaju pročitati prije prijemnog ispita, a to su: „SISTEM“ K. S. Stanislavskog i „Osnovni problemi režije“ Hugo Klajna.
  U danu šireg izbora kandidati rade test opšte kulture i informisanosti i pismeni rad na zadatu temu. Na kraju šireg izbora, komisija obavlja razgovor sa kandidatima, nakon čega obavještava kandidate o rezultatima šireg izbora. 
  Uži izbor traje dva dana, za koje vrijeme kandidati rade testove kreativnosti, ritma i muzikalnosti, psihološki test, i najvažnije: praktični rad koji podrazumijeva individualni i kolektivni rad na zadatu temu. Na kraju užeg izbora, kandidati prikazuju rezultate svog praktičnog rada, slijedi razgovor sa komisijom, nakon čega komisija donosi konačnu odluku o prijemu kandidata na studije Pozorišne režije. 

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesorа.

  Ma Goran Damjanac, docent

  Katedra za Glumu i Pozorišnu režiju

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje master pozorišne  – 300 ECTS, slikar, profesor likovne kulture.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Kandidat sa ostvarenih 240 ECTS bodova prvo obavlja razgovor sa članovima komisije u vidu intervjua, a zatim prikazuje praktičan rad na zadatu temu u trajanju od 5 do 10 minuta.

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesorа.

  Ma Goran Damjanac, docent

  Katedra za Glumu i Pozorišnu režiju

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna oćena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna oćena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća