Skip to content
image_not_found

Dizajn enterijera

Dizajn enterijera je novi interdisciplinarni studijski program na Univerzitetu u Banjoj Luci koji se ralizuje u saradnji Arhitektonsko-građevinsko-gedetskog fakulteta (studijski program Arhitektura) i Akademije umjetnosti. Stoga je ovaj studijski program osmišljen kao specifična disciplina na presjeku umjetnosti, dizajna, inženjerstva, nauke i tehnologije, u kojem je čovjek mjera svega. Njegova koncepcija bazira se oko razvoja vještina i znanja bavljenja dizajnom prostora, koja se se proširuje vještinom oblikovanja i dizajniranja namještaja i pripadajućih materijala. Bavljenje arhitektonskim, dizajnerskim, te apstraktnim prostorom, prostorom u umjetnosti, kroz izučavanje srodnih umjetničkih disciplina u širem društvenom, ekonomskom i kulturološkom kontekstu, doprinosi oblikovanju savremenog stručnog profila dizajnera enterijera.

Dizajn enterijera

Informator sa detaljima programa

01.

Ko upisuje program

Dizajn enterijera i namještaja je namjenjen studentima koji imaju interesovanja za savremene dizajnerske i umjetničke prakse, nove tokove arhitekture i zakone vizuelne kulture. Ovo je program koji je namijenjen mladim ljudima, individualcima, kreativcima, onima koje istovremeno zanimaju i nauka i umjetnost, Vagner i Bouvi, Dega i Baskijat. Dizajn enterijera upisuje studenti koje interesuje unutrašnja arhitektura, dizajn namještaja, tekstila i scenografije. Ovo je program koji će upisati oni koje nervira neudobna stolica, kojima disanje oteža nizak plafon i višak stvari u prostoriji, dakle za sve one koji preispituju estetiku i karaketr prostora oko sebe, kako u ćelini tako i u detalju. Po završetku studija, studenti su osposobljeni za samostalno djelovanje u dizajnerskim i arhitektonskim studijima, institucijama kulture ili u okviru sopstvene prakse, kao i da nastave školovanje na drugom i trećem ciklusu akademskih studija.

02.

Koncpet Studio dizajn

Okosnica koncipiranja studijskog programa Dizajn enterijera jeste Studio dizajn koji podrazumijeva rad nastavnika sa malom grupom studenata na svim godinama studija, u skladu sa važećim pravilnikom. Specifičnost izučavanja dizajnerskih vještina i znanja, koji podrazumijevaju obuku studenta za  samostalnu izradu projekata enterijera, zahtijevaju individualni i mentorski rad, po principu „jedan na jedan“. Studenti savladavaju različite tehnike i oblike nastave: teorijska predavanja, praktične vježbe, teorijske vježbe, terensku nastavu, intenzivne radionice, studijska putovanja, prezentacije i debate, koji imaju za cilj izradu projekata enterijera. Sadržaji predmeta doprinos su multidisciplinarnoj interakciji stečenih znanja. Pored predmeta iz osnovnih disciplina ‒ arhitekture i umjetnosti, program je proširen izučavanjem stilova u enterijeru, scenografije, dizajna urbanog prostora i mobilijara, dizajna svjetla i savremene intermedijalne umjetnosti. Na višim godinama studija, prethodna znanja i iskustva primjenjuju se u realizaciji interdisciplinarnih projekata koji obuhvataju savremenu umjetničku, dizajnersku i arhitektonsku praksu.

03.

Koja znanja i vještine se stiču

Ishod procesa učenja u okviru SP Dizajn enterijera ‒ prvi ciklus jeste sticanje znanja i vještina za samostalno i odgovorno bavljenje dizajnerskom strukom, u skladu sa nacionalnom regulativom i Direktivom EU o regulisanoj profesiji dizajna enterijera. Znanja, vještine i kompetencije stečene tokom studija osposobljavaju studenta za rješavanje problema koji se javljaju u struci, praksi i istraživanju. Završetkom SP Dizajn enterijera ‒ prvi ciklus, student svoje znanje može da primjenjuje unutar šireg interdisciplinarnog konteksta, koji je u vezi sa područjem primijenjenih umjetnosti i dizajna, te da se dalje usavršava, prema stečenim afinitetima i dizajnerskom senzibilitetu, na srodnim interdisciplinarnim studijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Završetkom ovog studijskog programa, student stiče specifične kompetencije da dizajnira enterijer i namještaj u skladu sa zahtjevima savremenog oblikovanja i globalnog tržišta; analizira potrebe, ciljeve i zahtjeve korisnika enterijera promišlja o dizajnu sa različitih aspekata i njegovom integrisanju u funkcionalno-estetski odgovor na zadani problem; primijeni znanja unutar šireg konteksta dizajna; formuliše preliminarni koncept dizajna koji je prikladan, funkcionalan i estetski zaokružen; savremenim sredstvima razvija i prezentuje finalnu ideju za dizajn enterijera, priprema radne crteže i specifikacije za konstrukciju, materijale i obradu elemenata enterijera i opremanje namještajem instalacijama i ostalom opremom; nadgleda i procjenjuje dizajnersko rješenje enterijera tokom izvođenja radova; kritički rasuđuje o dizajnu, estetici i funkcionalnosti u savremenim tokovima dizajna; ima sposobnost za razumijevanje i razvoj novih tendencija u području savremene arhitekture unutrašnjeg prostora i dizajna namještaja; pruži aktivan doprinos razvoju privrede u kontekstu industrije namještaja, razumijevanje industrijske logike, organizacije i tehnologije proizvodnje.

 

 

 

 

Autor fotografija Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta je Relja Ivanić

Gdje se nastava odvija

Nastava se izvodi u novom objektu Arhitektosnko-građevinsko-geodetskog fakulteta (autor fotografija je Relja Ivanić), u Studentskom kampusu. Prostorije novog objekta su opremljene savremenom opremom za rad, sa velikom fakultetskom bibliotekom, učionicama, ateljeima i amfiteatrom.

Virtuelna tura
 
 
Prijave za prijemni ispit

Administrativni nosilac interdisciplinarnog studijskog programa Dizajn enterijera je Arhitektonsko‐građevinsko‐geodetski fakultet. Kandidati prijave za izlazak na prijemni ispit i upis u školsku godinu podnose Studentskoj službi AGGF-a.

Prijemni ispit

Kako upisati Dizajn enterijera

 

01.

Osnovne studije

Završetkom ovog studijskog programa, student stiče specifične kompetencije da dizajnira enterijer i namještaj u skladu sa zahtjevima savremenog oblikovanja i globalnog tržišta. Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani dizajner enterijera – 240 ECTS

Nastavni plan za Dizajn enterijera dostupan je na linku.

 

 

 • image_not_found
  Pravo na upis

  Pravo upisa na SP Dizajn enterijera ‒ prvi ciklus imaju svi kandidati koji su završili četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prema uslovima iz konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvjete i kulture, na kraju završetka nastave u ljetnom semestru, prema akademskom kalendaru koji usvaja Senat Univerziteta u Banjoj Luci prije početka svake akademske godine. Broj studenata na SP Dizajn enterijera određuje se u skladu sa planom upisa studenata Univerziteta za svaku školsku godinu. U školskoj 2024/25. godini, broj mjesta za kandidate koji će biti upisani na Dizajn enterijera je 15 za studente iz BiH i 2 za studente iz inostranstva. Broj budžetskih mjesta je 5, dok su ostala mjesta samofinansirajuća. Visina školarine i u školskoj 2024/2025. godini za studente koji se sami finansiraju i strane državljane iznosi 3000, 00 KM.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi AGGF-a. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati prilažu:
  1. dokumentaciju koja je navedena u konkursu,
  2. mapu sa najmanje 10 radova iz 10 likovnih radova iz oblasti dizajna iumjetnosti - kojom se kandidati  predstavljaju, uz izjavu o autorstvu kojom potvrđuju da su autori radova dostavljenih na prijemnom ispitu. Ispit će biti organizovan u skladu sa Akademski kalendar, i održavaće se 4 uzastopna dana u sedmici. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

  Dokazi sklonosti

  Kandidati dostavljaju mapu sa najmanje 10 likovnih radova (oblasti dizajna i umjetnosti) - kojom se predstavljaju. Format priloga mape je B1 – 100x70cm. Na zadatom formatu opciono se mogu naći i manji formati radova.

  Pripremna nastava

  Budući studenti, imaju priliku da se spremaju za polaganje prijemnog ispita učestvovanjem na pripremnoj nastavi, koju AU i AGGF Univerziteta u Banjoj Luci zajednički organizuju. Pripremna nastava za Percepciju i prezentaciju prostora organizuje se u mjesecu maju na AGGFu, dok se pripremna nastava za Model i studiju mrtve prirode održava na AU, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni putem zvaničnog sajta AGGfa i AU UNIBL.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit traje četiri dana:

  Prvi dio - percepcija i prezentacija prostora (20 bodova). Vrijeme rješavanja testa 150 min.
  Kandidat mora ostvariti minimalnih 7 bodova za prolaznost.

  Pripremna nastava organizuje se na AGGF-u, informacije su dostupne na linku

  Drugi dio - model prostornih odnosa po zadatim parametrima (20 bodova)

  Vrijeme rješavanja testa 180 min. Kandidat mora ostvariti minimalnih 7 bodova za prolaznost.
  Treći dio - studija mrtve prirode (20 bodova)

  Vrijeme rada 240 min. Kandidat mora ostvariti minimalnih 7 bodova za prolaznost.

  Informacije

  Sve dodatne informacije se mogu dobiti na AU-u и AGGF-u.

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na ispitu je 70. Uspjeh iz srednje škole omogućuje maksimalnih 30 bodova. Kandidat može na prijemnom ispitu po oba mjerila osvariti maksimalno 100 bodova. U slučaju istog ukupnog broja bodova dvaju ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu.

  Kandidati koji su u prvom krugu (prva tri dijela) prijemnog ispita ostvarili minum 7 bodova na svakoj od tri oblasti, kandidovali su se u 2. krug prijemnog ispita i dolaze četvrti dan na razgovor sa komisijom. Spisak kandidata koji prolaze u drugi krug prijemnog ispita biće objavljen na sajtu fakulteta nakon održanog i ocijenjenog prvog kruga prijemnog ispita. Komisija za prijemni ispit, nakon drugog kruga, utvrđuje rang-listu kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova po oba osnova (prijemni ispit i uspjeh iz srednje škole). Mogućnost upisa imaju kandidati koji su na prijemnom ispitu (u prvom krugu) ostvarili najmanje 21 bod i koji su ostvarili prosječnu ocjenu veću od 2,6 tokom četvorogodišnjeg školovanja. Dodatne specifičnosti prijemnog ispita biće precizirane konkursom za upis studenata koji Univerzitet u Banjoj Luci objavljuje svake godine.

  Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja Komisija za upis studenata, formirana od nastavnika sa AU i AGGF-a Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Centralnom komisijom za upis na studijske programe Univerziteta u Banjoj Luci. Nakon polaganja prijemnog ispita, Komisija za upis studenata objavljuje preliminarne rezultate prijemnog ispita na veb-stranici oba fakulteta i na oglasnim pločama, uz termine za eventualne žalbe i uvid u radove u trajanju od maksimalno 24 časova nakon objavljivanja preliminarnih rezultata prijemnog ispita. Istekom žalbenog roka, Komisija za prijemni ispit objavljuje konačnu rang- listu kandidata najkasnije u roku od pet dana od sprovođenja prijemnog ispita, na osnovu koje će se obaviti upis studenata. Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang-listi stiču kandidati koji su položili prijemni ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.