Skip to content
image_not_found

Smjer Produkcija

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Smjer Produkcija namijenjen je budućim studentima koji su kreativnog i proaktivnog duha, zainteresovani za umjetnost, kulturu i medije, te imaju dobre organizacione i komunikacijske sposobnosti.

  Studiranje

  Kroz četvorogodišnje akademske studije, studenti stiču širok spektar znanja i vještina - prvenstveno iz oblasti filmske, televizijske, pozorišne i radio produkcije, kao i menadžmenta u kulturi, ali i iz brojnih srodnih oblasti, poput marketinga, istorije filma i teatra, režije, dramaturgije, animacije, fotografije, estetike itd.

  Pored predavanja, izuzetno bitan dio nastavnog procesa na ovom dinamičnom smjeru čine vježbe i profesionalna praksa, pa studenti imaju priliku da već od prve godine studija aktivno učestvuju u organizaciji i produkciji različitih kulturnih manifestacija, studentskih filmova, televizijskih i radio emisija, pozorišnih predstava, koncerata, izložbi i sličnih projekata, te pored teorijskog znanja steknu i dragocjena praktična iskustva.

  Kroz rad u malim grupama i individualan pristup studentima, profesori i asistenti kontinuirano prate rad i profesionalni razvoj svih studenata, usmjeravajući ih na konkretne oblasti Produkcije koje su u skladu sa njihovim ličnim afinitetima. Tokom studija, studenti Produkcije imaju priliku da sami budu inicijatori različitih kreativnih i umjetničkih projekata, kao i da intenzivno sarađuju sa kolegama sa drugih smjerova.

  Šta poslije?

  Nakon završenih studija, diplomirani producenti, sa znanjima i iskustvom stečenim na Akademiji umjetnosti, sposobni su da rade na rukovodećim pozicijama u institucijama kulture, umjetničkim organizacijama, medijskim kućama i marketinškim agencijama, kao filmski, televizijski, radijski i pozorišni producenti, menadžeri u kulturi, ali i kao autori projekata, lideri i donosioci odluka.

   

Napomena

U školskoj 2021/22. godini se ne upisuje smjer Produkcija.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani pozorišni režiser – 240 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Ispit provjere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri  dijela:

  Prvi dio - test opšte kulture

  Drugi dio – Pismeni rad. Esej na jednu od  zadatih tema - pozorište, film, televizija, radio ili kultura (120 min.). Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata.

  Treći dio – Razgovor sa komisijom

  Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije

  Preporučena literatura
  • Osnove filmske produkcije, Sreten Jovanović, skripta, FDU, Beograd, 2005.
  • Osnove televizijske produkcije, Zoran S. Popović, skripta, FDU, Beograd, 1997.
  • Video produkcija,(poglavlje Organizaciono-produkcioniodnosi od str. 169 – 241), dr Miloš Babić, Cekombooks, Novi Sad, 2008.
  • Istorija filma 1,(poglavljje 1 od str. 11 – 58),Dejvid A. Kuk, Klio, Beograd, 2005.
  • Pozorišno stvaralaštvo Joakima Vujićai Anatomija radija, priredio dr Nikola Maričić
  • Istorija pozorišta - ceo svet je pozornica, Harvud Ronald, Clio, Beograd, 2019.
  • ili Istorija pozorišta, MolinariČezare, Vuk Karadžić, Beograd, 1982.
  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite organizovane su konsultacije kod profesorа:

  Sonja Đurić ma, asistent

  sonja.djuric@au.unibl.org

  dr Miloš Babić, redovni profesor

  milos.babic@au.unibl.org

 

 •  
 •  
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća